obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  - Verejné obstarávanie
    Požiadavka na predloženie cenovej ponuky
    Faktúry
    Objednávky
    + Zmluvy
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera

 
Výbor rodičovského združenia – školský rok 2018/2019  
Predseda:                    Ing. Robert Melcer
Zapisovateľ:               Adriana Jánošíková
Hospodár:                   Lucia Pipíšková  
 
Triedni dôverníci rodičovského združenia 
1.A 
Ing. Jana Štefancová
2.A 
Lucia Pipíšková
2.B 
Ing. Róbert Melcer
3.A  
Adriana Silná
4.A  
Andrea Ferjancová
4.B  
Renáta Kulichová
 
5.A  
Katarína Fabianová
 
6.A  
 Ján Jurica
7.A  
Iveta Čičmancová
 
8.A  
Ing.Katarína Halenárová
 
9.A  
Adriana Jánošíková
 
  
PLÁN ZASADNUTÍ VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
Dátum 
Program 
10.9.2018 
ŠkVP, organizácia školského roka
- financie – zostatok na účte RZ, príspevok RZ – odsúhlasenie na triednych RZ
- požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov RZ
- poistenie – úrazové a proti krádeži
- činnosť v záujmových útvaroch, vzdelávacie poukazy
- konzultačné hodiny pedagógov
- rôzne + ŠKD a ŠJ
November 2018
1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
    za 1. štvrťrok 2018/2019
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
Apríl 2019
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
    za 3. štvrťrok 2018/2019
2. Rôzne 
Jún 2019
1. Koncepcia rozvoja školy na školský rok 2019/2020 
2. Vyhodnotenie činnosti RZ 
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
 

Návrh čerpania rozpočtu       
Rodičovského združenia pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 37,       
971 01 Prievidza  na školský rok 2018/2019       
       
Príjmy - predpoklad:  
Suma v eurách  
Zostatok k 31.8.2018 
268,71 
Predpokladané príjmy  = príspevky RZ 
3200,00 
  
  
Spolu:  
3468,71  
  
   
Výdavky - predpoklad:  
Suma v eurách   
Súťaže a projekty – matematika  a prírodovedné predmety 
150  
Výtvarné krúžky – materiál a súťaže 
100  
Čitateľské  súťaže a projekty SJL a DEJ 
120  
Jazykové učebnice a časopisy  
100  
Činnosť ŠKD 
300   
Vydávanie školského časopisu, internetové súťaže 
150  
Športové súťaže – materiál a odmeny, cestovné 
100  
Súťaže, časopisy, projekty, cestovné -  na 1. stupni  
150  
Krúžok Domáci majster a Technika - materiál 
50  
Výchovné koncerty 
400 
Celoškolské súťaže a odmeny deťom na súťaže 
100 
Príspevok – Škola v prírode 
40 
Príspevok – lyžiarsky výcvik 
30 
Príspevok - plavecký výcvik 
20 
Odmeny pre úspešných žiakov na konci školského roka 
200 
Registračný poplatok SRRZ 
140 
Učebné pomôcky 
640 
Notársky poplatok k protokolu na 2% z dane 
54 
Mikulášske balíčky 
250 
Sladkosti ku Dňu detí 
250 
Odmeny – najúspešnejší kolektív, žiak, športovec 
100 
Poštovné a ostatné služby 
24,71 
  
  
Spolu:  
3468,71  
   
Návrh rozpočtu bol prerokovaný a rozpočet bol schválený na zasadnutí výboru Rodičovského združenia dňa 10. septembra 2018.  
  
 

 

 
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web