obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  - Školský časopis
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera

 
Výbor rodičovského združenia – školský rok 2018/2019  
Predseda:                    Ing. Robert Melcer
Zapisovateľ:               Adriana Jánošíková
Hospodár:                   Lucia Pipíšková  
 
Triedni dôverníci rodičovského združenia 
1.A 
Ing. Jana Štefancová
2.A 
Lucia Pipíšková
2.B 
Ing. Róbert Melcer
3.A  
Adriana Silná
4.A  
Andrea Ferjancová
4.B  
Renáta Kulichová
 
5.A  
Katarína Fabianová
 
6.A  
 Ján Jurica
7.A  
Iveta Čičmancová
 
8.A  
Ing.Katarína Halenárová
 
9.A  
Adriana Jánošíková
 
  
PLÁN ZASADNUTÍ VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
Dátum 
Program 
10.9.2018 
ŠkVP, organizácia školského roka
- financie – zostatok na účte RZ, príspevok RZ – odsúhlasenie na triednych RZ
- požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov RZ
- poistenie – úrazové a proti krádeži
- činnosť v záujmových útvaroch, vzdelávacie poukazy
- konzultačné hodiny pedagógov
- rôzne + ŠKD a ŠJ
November 2018
1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
    za 1. štvrťrok 2018/2019
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
Apríl 2019
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
    za 3. štvrťrok 2018/2019
2. Rôzne 
Jún 2019
1. Koncepcia rozvoja školy na školský rok 2019/2020 
2. Vyhodnotenie činnosti RZ 
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
 Návrh čerpania rozpočtu
  
    
Rodičovského združenia pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 37,      
971 01 Prievidza  na školský rok 2017/2018      
      
Príjmy - predpoklad: 
Suma v eurách 
Zostatok k 31.8.2017
5,73
Predpokladané príjmy  = príspevky RZ
3900,00
 
 
Spolu: 
3905,73 
 
  
Výdavky - predpoklad: 
Suma v eurách  
Súťaže a projekty – matematika  a prírodovedné predmety
120
Výtvarné krúžky – materiál a súťaže
100
Čitateľské  súťaže a projekty SJL a DEJ
150
Jazykové učebnice a časopisy
150
Činnosť ŠKD
300   
Vydávanie školského časopisu, internetové súťaže
120
Športové súťaže – materiál a odmeny, cestovné
100
Súťaže, časopisy, projekty, cestovné -  na 1. stupni
150
Krúžok Domáci majster a Technika - materiál
50
Učebné pomôcky na praktické cvičenia zo SJL
200
Výchovné koncerty
800
Celoškolské súťaže a odmeny deťom na súťaže
100
Príspevok – Škola v prírode
50
Príspevok na plavecký výcvik
50
Odmeny pre úspešných žiakov na konci školského roka
200
Registračný poplatok SRRZ
140
Príspevok na úrazové poistné
350
Notársky poplatok k protokolu na 2% z dane
54
Mikuláššske balíčky
300
Sladkosti ku Dňu detí
300
Odmeny – najúspešnejší kolektív, žiak, športovec
100
Poštovné a ostatné služby
21,73
 
 
Spolu: 
3905,73 
  
Návrh rozpočtu bol prerokovaný a rozpočet bol schválený na zasadnutí výboru Rodičovského združenia dňa 11. septembra 2017. 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web