obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera

Výbor rodičovského združenia – školský rok 2019/2020 
Predseda:                  Ing. Robert Melcer 
Zapisovateľ:              Ing. Jana Štefancová 
Hospodár:                 Lucia Pipíšková  
 
Triedni dôverníci rodičovského združenia 
1.A 
Lucia Gahérová
1.B 
Petra Pánisová
2.A 
Ing. Jana Štefancová
3.A  
Lucia Pipíšková
3.B 
Ing. Robert Melcer
4.A  
Adriana Silná
5.A  
Renata Kulichová
6.A  
Marcela Karasová
 
7.A  
 Ján Jurica
8.A  
Iveta Čičmancová
 
9.A  
Vanda Grácová
 
  
  
PLÁN  ZASADNUTÍ  VÝBORU  RODIČOVSKÉHO  ZDRUŽENIA 
  
Dátum 
Program 
9.9.2019 
ŠkVP, organizácia školského roka
- financie – zostatok na účte RZ, príspevok RZ – odsúhlasenie na triednych RZ
- požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov RZ
- poistenie – úrazové a proti krádeži
- činnosť v záujmových útvaroch, vzdelávacie poukazy
- konzultačné hodiny pedagógov
- rôzne + ŠKD a ŠJ
December 2019
1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
    za 1. štvrťrok 2019/2020
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
Apríl 2020
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
    za 3. štvrťrok 2019/2020
2. Rôzne 
Jún 2020
1. Koncepcia rozvoja školy na školský rok 2020/2021 
2. Vyhodnotenie činnosti RZ 
3. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
 
 
Návrh čerpania rozpočtu        
Rodičovského združenia pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 37,        
971 01 Prievidza  na školský rok 2019/2020        
        
Príjmy - predpoklad:   
Suma v eurách   
Zostatok k 31.8.2019  
1003,20 
Predpokladané príjmy  = príspevky RZ  
3062,50  
   
   
Spolu:   
4065,70   
   
    
Výdavky - predpoklad:   
Suma v eurách    
Súťaže a projekty – matematika  a prírodovedné predmety  
120 
Výtvarné krúžky – materiál a súťaže  
100 
Čitateľské  súťaže a projekty SJL a DEJ  
150 
Jazykové učebnice a časopisy   
100 
Činnosť ŠKD  
300 
Vydávanie školského časopisu, internetové súťaže  
150 
Športové súťaže – materiál a odmeny, cestovné  
100 
Súťaže, časopisy, projekty, cestovné -  na 1. stupni   
150 
Krúžok Domáci majster a Technika - materiál  
30 
Krúžok Čarovná vareška - materiál 
70 
Výchovné koncerty  
1100 
Celoškolské súťaže a odmeny deťom na súťaže  
100 
Príspevok – Škola v prírode  
40 
Príspevok – lyžiarsky výcvik  
40 
Príspevok - plavecký výcvik  
25 
Odmeny pre úspešných žiakov na konci školského roka  
200 
Registračný poplatok SRRZ  
140 
Učebné pomôcky  
500 
Notársky poplatok k protokolu na 2% z dane  
60 
Mikulášske balíčky  
220 
Sladkosti ku Dňu detí  
220 
Odmeny – najúspešnejší kolektív, žiak, športovec  
100 
Poštovné a ostatné služby  
50,70 
Spolu:   
4065,70   
    
Návrh rozpočtu bol prerokovaný a rozpočet bol schválený na zasadnutí výboru Rodičovského združenia dňa 9. septembra 2019.   
   
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web