obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  - Verejné obstarávanie
    Požiadavka na predloženie cenovej ponuky
    Faktúry
    Objednávky
    + Zmluvy
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  - Fotogaléria
    _Archív 2018/2019
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Výchovný poradca - Mgr. Jana Gebrlínová         
     
dsc05519.jpg
 
Konzultačné hodiny: štvrtok   07.30 – 10.00 hod.   
                                             14.00  - 15.00 hod     
    
    
    
    
Harmonogram pre prijímacie pokračovanie 2019/20     
Dôležité termíny:       
       
do 20.2.2020                      
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.      
       
15. marec – 30. apríl 2020                           
Ta l e n t o v é    s k ú š k y      
       
      
01.04.2020                   TESTOVANIE 9 -2020     
15.04.2020                   Náhradné TESTOVANIE      
       
       
do 10.4.2020          
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.      
       
11.5.2020 a 14.5.2020         
1.  k o l o    p r i j   í m a c í c h     s k ú š o k       
       
16.6.2020                           
2.  k o l o    p r i j í m a c í c h     s k ú š o k     
  
   
 ZÁPISNÝ LÍSTOK     
Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápisný lístok dostane od ZŠ žiak iba jeden, ktorý je prenosný. Zápisný lístok musí žiak odovzdať strednej škole, na ktorú bol prijatý, v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí.     
Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú sa zapíše.     
Rozhodnutie o neprijatí     
Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu, ktorá je uvedená v rozhodnutí. 
 
  
Druhé kolo prijímacích skúšok     
Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.     
  
   
  Prehľad o umiestnení žiakov na SŠ pre školský rok 2019/2020 
  
Škola 
Dĺžka 
štúdia 
Odbor 
Počet prijatých žiakov 
Gymnázium VBN , Matice slovenskej 16,  Prievidza 
4 roky 
Gymnázium 
6 
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza 
  
3 roky 
Autoopravár - mechanik 
2 
4 roky 
TIS v stavebníctve 
3 
SOŠ Lipová 8, Handlová 
  
5 roky 
Obchodná akadémia – bilingválne štúdium 
1 
3 roky 
Technicko –admin. pracovník 
1   
SOŠ obchodu a služieb,                 J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
3 roky 
Kaderník 
1 
4 roky 
Kozmetik 
1 
3 roky 
Čašník, servírka 
2 
Spoj. škol. SOŠ, 
Rastislavova 332, Nováky 
4 roky 
Biotechnológia a farmakológia 
1 
Obchodná akadémia,              F. Madvu 2, Prievidza 
4 roky 
Obchodná akadémia 
1 
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 
4 roky 
Praktická sestra 
1 
Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 1738/9, B.Štiavnica 
5 rokov 
Gymnázium – bilingválne štúdium 
1 
SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17,    Zvolen 
4 roky 
Drevárstvo a nábytkárstvo 
1 
Mimo Slovenska 
  
  
1 
  
  
  
  
5. ročník 
Gymnázium VBN , Matice slovenskej 16,  Prievidza 
8 rokov 
Gymnázium 
1 
  
   
   
  
 
  
  
  
  
   
  
 
  
  
   
Základné princípy systému duálneho vzdelávania  
Zmluvný vzťah   
Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktoré okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania
  
Žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.  

Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie
  
Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov vypracovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné.  
   
Ďalšie informácie 
Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania 
 
 Užitočné www stránky:

www.svslm.sk
www.strednaskola.sk
www.svetprace.sk
www.povolania.eu
 https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web