obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Športové aktuality
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Výchovný poradca - Mgr. Jana Gebrlínová         
     
dsc05519.jpg
 
Konzultačné hodiny: štvrtok   07.30 – 10.00 hod.  
                                             14.00  - 15.00 hod    
   
   
   
   
Harmonogram pre prijímacie pokračovanie 2018/19    
Dôležité termíny:      
      
do 20.2.2019                     
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.     
      
25. marec – 30. apríl 2019                          
Ta l e n t o v é    s k ú š k y     
      
     
03.04.2019                    TESTOVANIE 9 -2019     
16.04.2019                    Náhradné TESTOVANIE     
      
      
do 10.4.2019          
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.     
      
13.5.2019 a 16.5.2019        
1.  k o l o    p r i j   í m a c í c h     s k ú š o k      
      
18.6.2019                          
2.  k o l o    p r i j í m a c í c h     s k ú š o k    
 
 ZÁPISNÝ LÍSTOK    
Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápisný lístok dostane od ZŠ žiak iba jeden, ktorý je prenosný. Zápisný lístok musí žiak odovzdať strednej škole, na ktorú bol prijatý, v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí.    
Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú sa zapíše.    
Rozhodnutie o neprijatí    
Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu, ktorá je uvedená v rozhodnutí. 
 
 
Druhé kolo prijímacích skúšok    
Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.    
 
  Prehľad o umiestnení žiakov na SŠ pre školský rok 2017/2018 
  
  
Škola 
Dĺžka 
štúdia 
Odbor 
Počet prijatých žiakov 
Piaristické gymnázium F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 
4 roky 
Gymnázium 
1 
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza 
  
  
4 roky 
Mechanik strojov a zariadení 
1 
3 roky 
Autoopravár - mechanik 
2 
3 roky 
Autoopravár - elektrikár 
1 
3 roky 
Elektromechanik - silnoprúd 
1 
SOŠ Lipová 8, Handlová 
  
4 roky 
Mechanik - mechatronik  
  
1 
SOŠ obchodu a služieb,                 J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
3 roky 
Kaderník 
1 
3 roky 
Kuchár 
2 
Spoj. škol. SOŠ, 
Rastislavova 332, Nováky 
4 roky 
Mechanik počítačových sietí 
  
2 
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 
4 roky 
Obchodná akadémia 
  
5 
SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 2, Bratislava 
4 roky 
Kozmetik 
1 
SOŠ masmed. a infor. štúdií, Kadnárova 7, Bratislava 
4 roky 
Masmediálne štúdiá 
1 
SZŠ Veľkomoravská 14, Trenčín 
4 roky 
Zubný asistent 
1 
Bilingválne gymnázium , Komenského 215, Sučany 
5 rokov 
Gymnázium – bilingválne štúdium 
1 
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín 
4 roky 
Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 
1 
SOŠ Strojnícka pri SŠ, Červenej armády 25, Martin 
4 roky 
Mechanik hasičskej techniky 
1 
         
  
  
 
  
Umiestnenie žiakov 5.ročníka na osemročné štúdium gymnázia 
  
Piarist. gymnázium  F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 
1 
Gymnázium V.B.N., Matice slovenskej 16,  Prievidza 
4 
  
 Užitočné www stránky:

www.svslm.sk
www.strednaskola.sk
www.svetprace.sk
www.povolania.eu
 
Základné princípy systému duálneho vzdelávania 
Zmluvný vzťah  
Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktoré okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania
 
Žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania. 

Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie
 
Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov vypracovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné. 
  

Ďalšie informácie

Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web