obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Výchovný poradca - Mgr. Jana Gebrlínová         
     
dsc05519.jpg
 
Konzultačné hodiny: štvrtok   07.30 – 10.00 hod.    
                                                  14.00  - 15.00 hod      
          
     
Harmonogram pre prijímacie pokračovanie 2020/21      
Dôležité termíny:        
        
do 20.2.2021                       
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.       
        
15. marec – 30. apríl 2021                            
Ta l e n t o v é    s k ú š k y       
        
       
24.03.2021                   TESTOVANIE 9 -2021      
14.04.2021                   Náhradné TESTOVANIE       
        
        
do 10.4.2021           
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.       
        
10.5.2021 a 13.5.2021          
1.  k o l o    p r i j   í m a c í c h     s k ú š o k        
        
22.6.2021                            
2.  k o l o    p r i j í m a c í c h     s k ú š o k      
  
    
 ZÁPISNÝ LÍSTOK      
Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápisný lístok dostane od ZŠ žiak iba jeden, ktorý je prenosný. Zápisný lístok musí žiak odovzdať strednej škole, na ktorú bol prijatý, v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí.      
Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú sa zapíše.      
Rozhodnutie o neprijatí      
Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu, ktorá je uvedená v rozhodnutí. 
 
   
Druhé kolo prijímacích skúšok      
Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.      
  
  
  
    
  Prehľad o umiestnení žiakov na SŠ pre školský rok 2020/2021 
   
Umiestnenie žiakov 9.ročníka podľa typov  stredných škôl 
  
Typ školy 
Počet prijatých žiakov 
Počet prijatých v % 
Gymnázium 
11 
 38 % 
Konzervatórium 
0 
   0 % 
Stredná odborná škola 
Dĺžka štúdia: 4, 5 rokov 
  
16 
  
  55 %  
Dĺžka štúdia: 3 roky  
2 
  7 % 
   
  
Škola 
Dĺžka 
štúdia 
Odbor 
Počet prijatých žiakov 
Gymnázium VBN , Matice slovenskej 16,  Prievidza 
4 roky 
Gymnázium 
11 
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 
4 
Praktická sestra 
1 
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza 
  
3 roky 
Inštalatér 
1 
4 roky 
Programátor obrábac. a zváracích strojov a zariadení 
1 
SOŠ obchodu a služieb,                 J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
4 roky 
Kozmetik 
1 
4 roky 
Kozmetik - vizážista 
1 
3 roky 
Čašník, servírka 
1 
5 rokov 
Hotelová akadémia 
1 
4 roky 
Obchodný pracovník 
1 
Škola umelec.-priem, Staničná 8 Trenčín 
4 roky 
Reklamná tvorba 
1 
Obchodná akadémia,              F. Madvu 2, Prievidza 
4 roky 
Obchodná akadémia 
2 
SOŠ, Rastislavova 332. Nováky 
4 roky 
Mechanik mechatronik 
2 
4 roky 
Technik spracovania plastov 
1 
ŠUP, Akademická 13, Banská Štiavnica 
4 roky 
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 
1 
SOŠ informač. Technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica 
4 roky 
Klientský manažér pošty 
1 
SPŠ techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 
4 roky 
Staviteľstvo 
1 
SPŠ S.Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica 
4 roky 
Biotechnológia a farmakológia 
1 
Mimo Slovenska 
  
  
1 
  
  
  
  
5. ročník 
Gymnázium VBN , Matice slovenskej 16,  Prievidza 
8 rokov 
Gymnázium 
1 
   
    
  
  
  
  
    
Základné princípy systému duálneho vzdelávania   
Zmluvný vzťah    
Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktoré okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania
   
Žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.   

Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie
   
Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov vypracovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné.   
    
Ďalšie informácie  
Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania  
 Užitočné www stránky:

www.svslm.sk
www.strednaskola.sk
www.svetprace.sk
www.povolania.eu
 https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web