obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
Enviroprojekt 2011

Názov projektu: Poznaj, chráň a počúvaj srdcom
.

Meno zodpovednej osoby: Mgr. Silvia Krajčová

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vzbudiť väčší záujem o prírodovedné predmety, prostredníctvom zážitkového a experimentálne zameraného vyučovania, rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a k ochrane životného prostredia.
Dobudovať učebňu biológie  a doplniť chýbajúce pomôcky v kabinete, podporovať aktívny prístup  k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby.
Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:

Do projektu zapojíme :

 - všetkých žiakov našej školy.
 - pedagogických zamestnancov školy
 - nepedagogických zamestnancov školy
 - deti materskej školy
 - dôchodcov z Klubu dôchodcov Necpaly
 - rodičov našich žiakov
 
  

Na dosiahnutie  cieľa chceme zrealizovať aktivity zamerané na:
 
  
- vzbudenie záujmu o kladný vzťah k prírode  a k ochrane životného prostredia    
- šetrenie elektrickej energie   
- praktické činnosti žiakov v triede a teréne, tvorba projektov   
- zamedzenie rôznych čiernych skládok škodlivého elektroodpadu   
- poznávanie rôznych druhov drevín   
- ochranu niektorých živočíšnych druhov   
    
Projekt bude realizovaný v termíne : jún – november 2011   
    
Záverečné vyhodnotenie aktivít z projektu bude realizované formou vernisáže prác z blokového vyučovania a zhrnutím aktivít v elektronickej podobe.   
    
    
prevziat.jpgprevziat(1).jpgprevziat(2).jpg
 
Účelové cvičenie 5.-9. ročník a didaktické hry v prírode 1.-4. ročník
  
s7304790x.jpgs7304751x.jpgs7304776x.jpg
p9163473.jpgp9163486.jpgp9163484.jpg
 
V rámci Enviroprojektu 2011 „Poznávaj, chráň a počúvaj srdcom“  sa  
-          23.9. 2011 uskutočnila aktivita „Mladší sa učia od starších ako liečiť choroby“, žiaci 8. ročníka odprezentovali  svoje projekty žiakom 4. ročníka. Súčasťou aktivity bolo sadenie liečivých rastlín do črepníkov a určovanie liečivých rastlín pomocou identifikačných kruhov.  
dsc08631.jpgdsc08667.jpgdsc08688.jpgdsc08695.jpg
 
V týždni od 21.9. do 30. 9. 2011 si žiaci na hodinách etickej a občianske výchovy premietajú
 film „Odpad alebo surovina?“ na tému separácia odpadu, aktivita je spojená s diskusiou. Následne bude vyhlásená súťaž cez školský rozhlas a prostredníctvom  letákov o  zbere drobného elektroodpadu.
 
dsc08711.jpgdsc08710.jpgdsc08706.jpg
 
            Od 3. 10. do 7. 10. 2011 bude „Týždeň zberu elektroodpadu“ súťaž medzi triedami s vyhodnotením a ocenením jednotlivcov. O možnosti zapojiť sa do zberu budú informovaní aj členovia Klubu dôchodcov z našej mestskej časti.
        
 
dsc09219.jpg


 Ukončenie Enviroprojektu

 
dsc09244.jpgdsc09247.jpgdsc09256.jpg
dsc09273.jpgdsc09275.jpgdsc09278.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web