obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
knb_logo2003.jpgimages(1).jpg
 
                                 Názov: Kniha – kľúč k detskému srdiečku

  Projekt Kniha – kľúč k detskému srdiečku je zameraný na zlepšenie materiálneho vybavenia knižnice a skvalitnenie a rozšírenie knižničného fondu. Zážitkové aktivity prispejú k zvýšeniu záujmu detí o čítanie, k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti a k zefektívneniu vyučovania. Naša školská knižnica bude slúžiť ako kultúrne a spoločenské centrum školy, v ktorom sa budú naši žiaci nielen učiť, ale aj oddychovať, rozvíjať tvorivosť a komunikačné zručnosti. Chápeme ju však aj v širšom meradle. Jej brány otvárame aj dôchodcom z našej mestskej časti, rodičom našich žiakov, deťom z materskej školy a ženám na materskej dovolenke. Bude to miesto, kde sa budú stretávať generácie. Knihy ako kľúče budú odomykať ľudské srdcia.   

 

Ciele projektu    
-         Skvalitniť a rozšíriť knižničný fond.   
-         Vybudovať filmotéku, ktorá bude slúžiť nielen na výuku, ale aj voľnočasové aktivity.   
-         Zlepšiť a skvalitniť vyučovanie – zapájať zážitkové a netradičné formy do vyučovania.   
-         Realizovať vyučovanie a rôzne aktivity v kultúrnom a estetickom prostredí zrekonštruovanej knižnici, ktorá bude slúžiť ako kultúrne a spoločenské stredisko školy.   
-         Vytvoriť v knižnici priestor na prezentáciu žiackych prác.   
-         Otvoriť školskú knižnicu čo najširšiemu okruhu verejnosti.    
-         V rámci medzipredmetových vzťahov medzi literárnou výchovou a regionálnou výchovou  rozšíriť vedomosti žiakov o poznatky o spisovateľoch z regiónu prostredníctvom ich literárnych diel a besied.   
-         Prostredníctvom sprievodných aktivít rozvíjať u žiakov tvorivosť, regionálne povedomie, komunikačné zručnosti, čítanie s porozumením.    
-         Motivovať žiakov k záujmu o čítanie.   
Aktivity, ktoré sú súčasťou projektu    
- pre 1. stupeň ZŠTieto aktivity sú zamerané na prácu s knihou Detským srdiečkam od Kataríny Kernovej:   
-         „Veľkí čítajú malým“ – v popoludňajších hodinách jedenkrát v týždni v rámci činnosti školského klubu detí (ďalej len ŠKD) budú žiaci 3. ročníka v knižnici čítať žiakom 1. a 2. ročníka príbehy z knihy Detským srdiečkam. Na základe prečítaného a pochopeného deti budú k jednotlivým príbehom maľovať v skupinkách plagáty na tému Maľujeme príbehy. Zodpovední (ďalej zodp.): vyučujúce 1. a 2. ročníka + ŠKD   
-         „Básne zo srdiečka“- žiaci 3. a 4. ročníka sa s knihou Detským srdiečkam zoznámia na hodinách čítania, ktoré uskutočnia v knižnici. Na základe dojmov z prečítaného a inšpirácie z príbehov tvoria básne. Najkrajšie básne budú uverejnené v školskom časopise a vystavené v knižnici na paneli. Zodp.: vyučujúce 3. a 4. ročníka   
-         „Malí herci“ – žiaci 4. ročníka pripravia na hodinách čítania dramatizáciu príbehu z knihy Detským srdiečkam a predstavia ju v knižnici škôlkarom.   
-         Beseda s autorkou knihy  K. Kernovou – žiaci 1. stupňa sa zúčastnia besedy s autorkou, ktorú všetci prečítali. Zodp.: vyučujúce 4. ročníka a ŠKD   
-         „Čítajme radi“ – vyučujúce ročníkov 2.-4. ročníkov na hodinách čítania, dramatickej výchovy a na triednickej hodine uskutočnenej v knižnici vhodne pustia ukážku z CD Abecedečka, kde predstavia titul od určitého autora ako motiváciu k požičaniu knihy zo školskej knižnice. Zodp.: Vyučujúce 2. – 4. ročníka + ŠKD   
-         „Čítanie pod perinou“-  akcia sa uskutoční pri príležitosti Dňa knižníc, kde budú deti spať v knižnici. Deti budú prežívať noc s knižnými hrdinami. S tým bude spojená akcia  Čo som čítal v detstve – Deti predstavia knihu Detským srdiečkam svojim rodičom a rodičia predstavia svoju najobľúbenejšiu knihu z detstva a úryvok z nej im prečítajú. Zodp.: Vyučujúce 1. – 4. ročníka + ŠKD   
-  pre 2. stupeň ZŠ – Tieto aktivity sú zamerané na spisovateľov a osobnosti,                  ktoré pochádzajú z nášho regiónu.   
-         „Hevieriáda“ – žiaci 5. a 6. ročníka sa na hodinách literárnej výchovy oboznámia s tvorbou Daniela Heviera – rodáka z Prievidze. Potom sa uskutoční sa olympiáda, v rámci ktorej budú žiaci plniť netradičné zážitkové disciplíny, ktoré budú súvisieť s tvorbou spisovateľa. Zodp.: predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry   
-         „Dvere knižnice dokorán“ – jedenkrát v týždni poobede sprístupniť knižnicu pre dôchodcov a raz v týždni doobeda sprístupniť knižnicu pre matky na materskej dovolenke s deťmi, kde pre nich bude pripravený detský kútik s leporelami. Návštevníkom školskej knižnice bude umožnené vypožičať si knihy, posedieť si v knižnici a prečítať si knihy a pozrieť si filmy zo školskej filmotéky. Zodp.: školaský knihovník   
-         „Slnko v sieti“ – žiaci 7. ročníka sa oboznámia s filmom Slnko v sieti a s tvorbou režiséra Štefana Uhera – rodáka z regiónu. Potom zorganizujú a uskutočnia na škole vlastnú anketu Slnko v sieti v kategórii Najkrajší slovenský film pre deti a mládež, ktorému by udelili túto cenu. Vyhľadajú na internete rôzne slovenské filmy pre deti a mládež, zostavia zoznam nominovaných filmov a vypracujú anketové lístky na hodinách informatiky. Vyhodnotia anketu a jej výsledky uverejnia  v školskom časopise. Víťazný film bude premietnutý v školskej knižnici v popoludňajších hodinách. Zodp.: predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, vyučujúci informatiky.   
-         „Na krídlach poézie“- žiaci 8. a 9. ročníka sa na hodinách literatúry zoznámia so zbierkou poézie od Anny Gürtlerovej Chcela by som krídla, mladej poetky z Prievidze. Uskutočnia s ňou besedu o jej tvorbe a následne sa žiaci pokúsia o tvorbu vlastnej poézie. Najkrajšie básne budú uverejnené v školskom časopise a na webovej stránke. Zodp.: predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry   
-         „Hľadajme informácie“ – knižnica bude sprístupnená aj v popoludňajších hodinách pre činnost záujmových krúžkov, počas ktorých budú môcť žiaci využiť knižnicu na získanie informácií pre svoju potrebu. (encyklopédie, internet, slovníky apod.) Zodp.: vedúci krúžkov a školský knihovník   
Približný časový harmonogram realizácie    
-         Jún 2010 –    
-         Oboznámenie s projektom cez školský rozhlas, časopis a webovú stránku, otvoreným listom Klub dôchodcov Necpaly a informačnými letáčikmi vo vestibule školy a v materském škole.   
-         Nákup materiálneho vybavenia a kníh do knižničného fondu.   
-         Začiatok aktivity „Veľkí čítajú malým“ a „Čítajme radi“   
-         September 2010    
-         Pokračovanie aktivit „Veľkí čítajú malým“ a „Čítajme radi“   
-         Začiatok aktivit: „Básne zo srdiečka“, „Malí herci“, „Slnko v sieti“, „Na krídlach poézie“   
-         Október 2010    
-         Uskutočnenie aktivity „Čítanie pod perinou“, „Hevieriáda“, Beseda s K. Kernovou   
-         Dokončenie všetkých ostatných aktivit, ich vyhodnotenie, otvorenie galérie žiackych prác a prezentácia výstupov aktivit.   
-         November 2010     
-         Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu   
Aktivity Dvere knižnice dokorán a Hľadajme informácie budú prebiehať počas celého školského roku.   
Ďalšie uvedené aktivity sú len čiastkové, v podobnom duchu sú pripravené ďalšie, ktoré budú prebiehať počas celého školského roku 2010/2011.
 

Očakávané výsledky    
-         Zlepšenie materiálneho vybavenia knižnice o nový nábytok,   
-         Skvalitnenie a rozšírenie knižničného fondu o knihy pre deti a mládež, encyklopédie , DVD a CD,   
-         Budovanie dobrých vzťahov s rodičmi, dôchodcami a deťmi materskej školy.   
-         Priblíženie činnosti našej školy širokej verejnosti.   
-         Zvýšenie záujmu detí o čítanie, zlepšenie čitateľskej gramotnosti.   
-         Zefektívnenie vyučovania zavádzaním zážitkových foriem a metód.    
Spôsob možnej medializácie našich aktivít    
-         Pravidelné zverejňovanie výsledkov a zdokumentovanie aktivít na webovej stránke školy.   
-         Článok do Učiteľských novín.   
-         Článok do regionálnych novín.   
-         Pozvanie regionálnej televízie na ukončenie projektu.   
-         Pravidelné zverejňovanie výsledkov aktivít  v školskom časopise.   
   
 Dňa 16.11.2010  o 10,00hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
 Vzdelávacieho a komunikačného centra .

Tento projekt,  Kniha-kľúč k detským srdiečkam, sa realizoval vďaka podpore
 Komunitnej nadácie Bratislava.

dsc05283.jpgdsc05290.jpgdsc05293.jpgdsc05301.jpg
dsc05302.jpgdsc05303.jpgdsc05306.jpg
dsc05319.jpgdsc05334.jpgdsc05324.jpgdsc05329.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web