obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
tabu.jpg
 

AKTIVITY PROJEKTU 


V októbri 2009 sme začali plniť 1. aktivitu projektu Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT, Tvorba vzdelávacieho programu školy pre 2. a 6. ročník ZŠ. Trvala dva mesiace a výstupom boli upravené učebné osnovy a časovo-tematické plány predmetov v oblastiach ISCED1 a ISCED2, doplnený školský vzdelávací program pre 2. a 6. ročník.

Začiatok aktivity 2.2, Semináre k tvorbe výučbového materiálu s využitím interaktívnej tabule, sme z objektívnych príčin museli presunúť až na december 2009. Cieľom bude pripraviť pedagogických zamestnancov z hľadiska ich zručností na zavedenie nových didaktických prostriedkov a nových metód do výchovno - vzdelávacieho procesu. Školenia, semináre a tvorivé dielne budú prebiehať v decembri 2009 a januári 2010. 

Aktivita 3.1, Modernizácia vyučovania so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami začala v októbri 2009. Cieľom je zefektívniť vyučovanie slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka prostredníctvom diferencovanej práce s využitím modernej techniky a pomôcť modernou metódou vzdelávania žiakom s vývinovými poruchami učenia. Funkciou je vytvorenie moderných didaktických pomôcok pre žiakov a metodického materiálu pre učiteľov. Trvanie: 24 mesiacov 

V októbri 2009 tiež začala aktivita 3.2, Modernizácia vyučovania prostredníctvom blokového vyučovania a zážitkového učenia. Čas trvania aktivity je 24 mesiacov. 

Aj aktivita 3.3, Modernizácia vyučovania s využitím informačno-komunikačných technológií začala v októbri 2009. Cieľom je zefektívniť výučbu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (hudobná a výtvarná výchova) s využitím IKT. Trvanie: 24 mesiacov. 

Aktivita 3.4, Elektronický sprievodca regionálnou históriou sa začala 1. 10 2009. Cieľom je vypracovať metodický a pracovný materiál pre výučbu voliteľných predmetov Školského vzdelávacieho programu: regionálna výchova a výtvarná výchova. Trvanie. 24 mesiacov.
V rámci projektu:  absolvovali naši učitelia v dňoch 7. 12. a 15. 12. 2009 dva semináre k tvorbe výučbového materiálu s využitím interaktívnej tabule.s7301696.jpgs7301697.jpgs7301698.jpgs7301694.jpg
 
  
                                                Vzdelávanie našich učiteľov


 
 
 
... v rámci projektu Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT , ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom pokračovalo:        
    V dňoch 7. 12. a 15. 12. 2009 absolvovali naši učitelia dva semináre k tvorbe výučbového materiálu s využitím interaktívnej tabule.        
    V dňoch 7. a 8. januára 2010 sa uskutočnili cvičenia na ActivBoard v dvoch skupinách, pre začiatočníkov a pokročilých.        
    13. a 19. januára 2010 sa učitelia zúčastnili tvorivých dielní: Tvorba predvádzacích zošitov v Activ Studiu.   
    
1.jpg2.jpg

 
3.jpg

19.1.2010
sa slávnostným odovzdávaním certifikátov ukončila aktivita Semináre k tvorbe výučbového materiálu.
Na seminároch sa učitelia naučili vytvárať predvádzacie zošity na interaktívnej tabuli. Pod vedením p. uč. Mgr. Moniky Hrubinovej a Mgr. Evy Čičmancovej si každý zúčastnený učiteľ vytvoril predvádzací zošit, ktorý bude využívať  na svojich vyučovacích hodinách.


s7301756.jpgs7301757.jpgs7301758.jpgs7301762.jpg
 

 
  
Štrnásť pedagógov našej školy v dňoch 29. a 30. marca absolvovalo Semináre k tvorbe  metodického materiálu a žiackych testov zameraných na hodnotenie žiakov.  
 
Cieľom bolo zvýšiť odborné poznatky a zručnosti pedagógov na tvorbu metodického materiálu pre učiteľov.   
Lektorkou obidvoch seminárov bola PaedDr. Marcela Pjatková.    
Na prvom stretnutí si pedagógovia prakticky vyskúšali tvorbu pracovných listov pre žiakov a následne metodických postupov pre učiteľov. Druhý deň  sa venovali metodike a tvorbe testov, testovým položkám a pravidlám pri tvorbe úloh.   
Na záver každý zúčastnený pedagóg obdržal  Osvedčenie o absolvovaní seminárov.


 

dsc01944.jpgdsc01943.jpgdsc01949.jpgdsc01951.jpg

Aj v apríli naši učitelia pokračovali v projekte Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT.
Pracovalo sa na týchto aktivitách:
3.1 Modernizácia vyučovania so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3.2 Modernizácia vyučovania prostredníctvom blokového vyučovania a zážitkového učenia
3.3 Modernizácia vyučovania s využitím informačno-komunikačných technológií
3.3 Modernizácia vyučovania s využitím informačno-komunikačných technológií
Odborní pracovníci aktivít 3. 1 až 3. 4 sa taktiež stretli na pracovných stretnutiach, aby sa dohodli na ďalšom postupe.


Dňa 7. mája sa konala v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi celoslovenská konferencia IKT. Svojimi prácami, predvádzacími zošitmi na interaktívnej tabuli sa prezentovali aj naše p. učiteľky: Mgr. Eva Chládková, PaeDr. Eva Maxinová a Mgr. Jana Gebrlínová.
Súčasťou konferecie bola aj prezentácia našej práce na informačnom a prezentačnom paneli vo vestibule KaSS.


dsc02451.jpgdsc02439.jpgdsc02443.jpg
 
Aj počas prázdnin sa učitelia vzdelávali…   

   
Počas letných prázdnin, od 19. júla do 5. augusta absolvovali pedagogickí pracovníci našej školy kurz ECDL, takzvaný “vodičák na počítač”.  
  
   Ten pozostáva zo siedmych modulov:   
1.    Základy informačných technológií   
2.    Používanie počítača a správa súborov                 
3.    Spracovanie textov   
4.    Tabuľkový kalkulátor   
5.    Databázový systém   
6.    Elektronická prezentácia   
7.    Informácie a komunikácia     
    Skúška kurzu ECDL sa realizovala  v dňoch 6. 8. a 7. 8.  v  akreditovanom testovacom centre v Banskej Bystrici pod vedením akreditovaných skúšobných komisárov. Všetkých 22 pedagógov ju úspešne absolvovalo a 20. septembra 2010 si všetci osobne prevzali certifikáty ECDL.
   Získané zručnosti využijú pedagogickí zamestnanci pri tvorbe učebných a metodických materiálov do digitálneho prostredia
 
  
   Koordinátorom tejto aktivity bola pani zástupkyňa Mgr. Viola Blahová, ktorá organizačne zabezpečovala priebeh kurzu.
dsc03816.jpgdsc03844.jpgdsc03828.jpg
dsc03829.jpgdsc03819.jpgdsc03839.jpg
dsc03852.jpgdsc03865.jpgdsc03871.jpg
dsc04433.jpg
 
Pokračovanie projektu Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT   
    
V rámci činností odborných pracovníkov pre aktivity 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 vytvárajú pani učiteľky predvádzacie zošity, prezentácie a pracovné listy.    
Úlohou pedagógov je vytvoriť pracovné listy v digitálnej aj v písomnej forme a tiež prezentácie v PowerPointe a predvádzacie zošity na interaktívnu tabuľu v Activ studiu2. Prezentácie a predvádzacie zošity umožňujú lepšie vysvetlenie učiva s využitím IKT, podanie učiva modernými metódami, ktoré žiakov upútajú, vďaka čomu lepšie pochopia danú problematiku. Sú vytvorené tak, aby boli zrozumiteľné, veku primerané, zaujímavé a pútavé. Využívajú všetky možnosti, ktoré IKT umožňuje. Daná téma, ktorá je podaná interaktívnou formou zaujme aj tých žiakov, ktorí majú slabšie výsledky. Pracovné listy sú vytvorené pútavou a zaujímavou formou. Sú potrebné, nakoľko mnohé učebnice neobsahujú dostatočný počet úloh nato, aby si žiaci dané učivo osvojili a pochopili. Možno ich využiť na frontálne opakovanie, skúšanie a upevnenie získaných vedomostí. Vyučujúce dúfajú že žiaci prejavia záujem o riešenie daných úloh, a tým budú ďalej rozvíjať svoje poznatky a vedomosti.   
 
Aj vo februári naši učitelia v  rámci projektu Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom naďalej pracovali na aktivitách 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4. Vytvorené prezentácie, pracovné a metodické listy už využívajú aj na vyučovaní a tak si ich overujú v praxi. 
Na 1. stupni tak žiaci môžu zažiť blokové vyučovanie a tvoriť žiacke projekty, na 2. stupni zas pracovať s elektronickým herbárom. 
dscn0184.jpg
 

 
V rámci projektovaj aktivity Modernizácia vyučovania prostredníctvom blokového vyučovania a zážitkového učenia navštívili žiaci tretieho ročníka na hodinách regionálnej výchovy bojnickú Zoologickú záhradu. 
Akcia sa uskutočnila 13. mája 2011. 
  
 
dscn0163.jpg
 
V ZOO škole sa deťom venovala skúsená zoologička, ktorá im porozprávala zaujímavosti z ríše zvierat. Najviac sa deťom páčili medvede a hady. 
  
 
Pani učiteľka Krajčová vypracovala pre žiakov 5. a 6. ročníka na hodiny biológie Elektronický súbor rastlín a živočíchov. V septembri 2011 ho už aj so žiakmi využívala na utvrdenie poznatkov získaných na hodinách biológie.  
img048.jpgimg052.jpgimg051.jpg
 
V septembri 2011 sa projekt  Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT chýli ku koncu. Počas dvoch rokov naši učitelia upravili učebné osnovy a vytvorili tematické plány  pre 2., 3., 6. A 7. ročník ZŠ. Taktiež absolvovali kurz ECDL, seminár k tvorbe výučbového materiálu s využitím interaktívnej tabule Activ  board a seminár k tvorbe metodického materiálu a žiackych testov zameraných na hodnotenie a klasifikáciu. Počas dvoch rokov trvania projektu zainteresovaní učitelia tiež tvorili pracovné listy pre žiakov, výučbové prezentácie a predvádzacie zošity na interaktívnu tabuľu, metodické listy a systém hodnotenia žiakov. Vznikli tiež žiacke projekty, herbár rastlín, súbor rastlín a živočíchov s ich popisom v elektronickej podobe, fotodokumentácia a multimediálne DVD. Zapojením do projektu naša škola tiež získala nové počítače, softvéry, interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, keramickú pec, mikroskopy, váhy, hrnčiarsky kruh,  mnoho kníh a rôzne vyučovacie pomôcky... 
Projekt bol výnimočný svojim rozsahom aj zameraním. Veríme, že atraktívnejšie vyučovacie metódy a nové učebné pomôcky zefektívnia a skvalitnia rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, zvýšia ich záujem o vzdelávanie a uľahčia prácu učiteľov. 
dsc08826.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web