obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    - Škola, ktorej to myslí
      Archív 2008/2009
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Škola, ktorej to myslí 
  

V tomto školskom roku 2008/2009 sme sa zapojili do projektu „Škola, ktorej to myslí“. Všetci pedagogickí pracovníci sú presvedčení , že úspech jednotlivca v dnešnej spoločnosti vo veľkej miere záleží od jeho schopnosti vedieť sa učiť  a vedieť kriticky hodnotiť zväčšujúci a meniaci sa objem informácií  a tiež jeho charakter závislý na meniacej sa realite. Škola zohráva  v príprave na život dôležitú úlohu  a nevyhnutnou súčasťou tejto prípravy by mala byť podpora a rozvoj schopnosti nezávislého myslenia, prijímania samostatných rozhodnutí a zodpovednosti za ne, schopnosti formulácie a vyjadrenia vlastného  názoru, rešpektu voči názorom iných a v neposlednom rade otvorenosť voči učeniu sa počas celého života. 
  
Ciele projektu : 
  
·        Zvýšiť kapacitu učiteľov, rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. 
·        Poskytnúť pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov. 
·        Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi. 
·        Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy rodiny a širšej verejnosti. 
  
Stratégie a vyučovacie postupy, ktoré sú obsahom projektu, okrem iného podporujú u žiakov samostatné myslenie a osobnú zodpovednosť, utváranie vlastného názoru a schopnosť kreatívne riešiť problémy. 
  
Tento projekt našej škole ponúka vzdelávací program, ktorý pedagógom predstaví rámec učenia a myslenia a v jeho kontexte, rad konkrétnych vyučovacích postupov a metód. Tieto metódy umožňujú aktívne zapojenie sa žiaka do procesu učenia takým spôsobom, v ktorom sa zároveň informácie a podnety učí sám kriticky zhodnocovať.
Doteraz sme absolvovali stretnutia:

26. 9. 2008
Multikplikátori: Mgr.Hrnčiarová, Mgr. Ďuricová
Obsah vzdelávania: Predstavenie projektu Škola, ktorej to myslí - zavádzanie metód do praxe.
Vytváranie prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia sa.

24. 10. 2008
Multikplikátori: Mgr. plešová, Mgr. Naďová
Obsah vzdelávania: Všeobecná stratégia myslenia a učenia sa - Rámec EUR.

17. 11 2008
Multikplikátori: Mgr. Bulíková, Mgr. Čmelová
Obsah vzdelávania: Čitateľská dielňa.
Spolupráca školy s rodinou a verejnosťou, triednictvo.

16. 1. 2009
Multikplikátori: Mgr. Zuzana Bublová, Mgr. Jarmila Maliariková
Obsah vzdelávania: Kladenie otázok podporujúcich myslenie.

13. 2. 2009
Multikplikátori: Mgr. Ingrid Plešová, Mgr. Dana Naďová
Obsah vzdelávania: Pisateľská dielňa

13. 3. 2009
Multiplikátori: Mgr. Zuzana Bublová, Mgr. Jarmila Maliariková
Obsah vzdelávania: Metódy podporujúce myslenie a učenie
                           Metódy podporujúce diskusiu formulovanie vlastného názoru 
pb190355.jpg
                                

                                Takto usilovne pracujeme:
p2110076.jpgp2110075.jpgp2110073.jpg
 

Škola, ktorej to myslí
Pani riaditeľka Mgr. Daniela Vojačeková odmieta pracovný stereotyp
Keď v apríli minulého roka prišla mailovou poštou na adresu Základnej školy Prievidza, Malonecpalská ulica Výzva na predkladanie žiadostí v rámci projektu „Škola, ktorej to myslí“ od Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Danielu Vojačekovú, riaditeľku školy táto ponuka hneď oslovila.
+ Pani riaditeľka, čo vás na tejto výzve najviac zaujalo?
„Predovšetkým to boli ciele obsahového zamerania, ktoré boli jasne stanovené: predovšetkým zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne učiť sa a myslieť, ďalej poskytnúť pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov, ako aj podporenie komunikácie a spoluprácu medzi učiteľmi a napokon podporenie komunikácie a spolupráce školy, rodiny a širšej verejnosti. Totižto z rôznych výstupov, meraní a ankiet bolo zistené, že žiaci vo všeobecnosti majú problémy s analyzovaním textu a jeho aplikáciou v praxi, dosť často nedokážu obhájiť svoj názor a tým ich komunikačná aktivizácia klesá. Toto všetko konštatujem aj napriek tomu, že už predtým sme tieto nedostatky riešili postupným zavádzaním inovatívnych stratégií a vyučovacích postupov. Školská anketa, ktorá smerovala k tvorbe školského vzdelávacieho programu ukázala, že približne 90 percent respondentov z radov pedagógov, rodičov a žiakov nechce meniť program školy, ale naďalej ho inovovať! Napríklad aj vzdelávaním, využívaním foriem a metód práce, ktoré v súlade so štátnym, a teda následne i školským vzdelávacím programom budú viesť k rozvíjaniu samostatného učenia sa žiaka, ku kritickému mysleniu, k aktivitám, kde bude menej memorovania a viac praxe, ale aj ku vzájomnej spolupráci medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.“
Aké kroky nasledovali ďalej?
„Spracovala som projekt, ku ktorému bolo treba získať kladné stanovisko zriaďovateľa a rady školy. S jeho obsahom som oboznámila pedagogický kolektív, ktorý bol tejto myšlienke naklonený. Vyjadril sa nielen ústne, ale aj písomným stanoviskom cez jednotlivé predmetové komisie a metodické združenia. Takto kompletne spracovaný materiál sme poslali vyzývateľovi projektu. Veľmi nás potešilo, keď nám Združenie Orava oznámilo, že naša škola bola úspešná a vlastne v Trenčianskom kraji boli vybraté do projektu len dve školy.“
Kedy ste začali s realizáciou projektu a aký bol jeho časový obsah?
„Do jeho realizácie sme sa pustili 26.septembra 2008. Spočiatku nám nebolo všetko jedno, veď vzdelávanie bolo určené na osem pracovných dní: sedem piatkov po šesť hodín popoludní a raz desaťhodinové stretnutie počas víkendu. Okrem toho nás čakali aj praktické úlohy, čo je dohromady 80 hodín. Program sa nám zdal byť časovo dosť obtiažny, no išli sme do toho, lebo bol obsahovo veľmi zaujímavý.“
Čo bolo obsahom vášho vzdelávania?
„Zavádzanie pestrých a netradičných metód do praxe, vytváranie prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia sa, ďalej to bola všeobecná stratégia myslenia a učenia sa: rámec EUR, čitateľská dielňa, spolupráca školy s rodinou a verejnosťou, kladenie otázok podporujúcich myslenie, pisateľská dielňa, metódy písania rozvíjajúce myslenie a učenie, metódy podporujúce diskusiu a formulovanie vlastného názoru.“
Do vzdelávania ste teda vstupovali s rôznymi pocitmi a očakávaniami. Naplnili sa, aké zručnosti ste získali a v čom sa zlepšil vyučovací proces?
„Naše očakávania boli vysoko prekročené. Zlepšila sa spolupráca, komunikácia a atmosféra nielen v pedagogickom kolektíve , ale aj s rodičmi a žiakmi. Na vyučovacích hodinách pozorujeme lepšiu pracovnú atmosféru, zvýšenú aktivizáciu a spestrenie. Skrátka ide o zatraktívnenie celého vyučovania. Žiaci postupne získavajú kvalitnejšiu spôsobilosť na rozvoj kritického myslenia a aplikáciu poznatkov do praxe. V nejednom prípade im to prináša väčšiu radosť z práce a jej výsledkov! To sa napokon ukázalo pri rôznych aktivitách pedagogického kolektívu, v prezentácií aktivít so žiakmi , ale aj pri rozhovoroch s rodičmi a žiakmi.
Komu patrí poďakovanie za všetko, čo ste dosiahli?
Všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na našich spoločných stretnutiach, predovšetkým supervízorke Mgr. Dagmare Boháčikovej a multiplikátorkám Mgr. Soni Hrnčiarovej, Mgr. Anne Ďuricovej, Mgr. Ingrid Plešovej , Mgr. Dane Naďovej, Mgr. Soni Bulíkovej, Mgr. Eve Čmelovej, Mgr. Zuzane Bublovej a Mgr. Jarmile Maliarikovej, vďaka ktorým bola pracovná atmosféra skvelá! Samozrejme, že bez aktívneho prístupu našich pedagógov by to nešlo, takže aj oni si zaslúžia veľké poďakovanie! Poznatky sa prepletali s hrou, učením, vymýšľaním, maľovaním, projektovými a zážitkovými aktivitami, v ktorých bolo treba vyjadriť svoj názor, postoj, či aplikovať problém, na danú situáciu. Zásluhou pestrých aktivít sa aj únava strácala a pedagógovia, v roli žiakov , vytvorili výbornú pracovnú atmosféru, v ktorej nechýbali okrem povestnej pracovitosti a usilovnosti ani humor a veselá nálada.“
Akou formou ste ukončili vaše vzdelávacie stretnutia?
„Záverečné stretnutie nás ešte len čaká v piatok 13. marca. Zrejme bude ako každé predchádzajúce. Aj na tomto pedagógovia svojimi portfóliami a vystavenými prácami zdokumentujú to, čo sa naučili a už začali používať na vyučovacích hodinách.
Nepochybujem o tom, že certifikát účastníka vzdelávania „Škola , ktorej to myslí“, získa všetkých 28 pedagógov a že uvádzané očakávania nezostanú len v podobe očakávaní, ale ich budú naďalej realizovať vo svojej každodennej práci. To by v konečnej fáze znamenalo: pre žiakov a pedagógov úspech a radosť z práce a pre rodičov určite spokojnosť! Milan Hosťovecký, snímky: autor
Texty pod snímky:
1: Časť pedagogického kolektívu, ktorá aktívne pracovala metódou „display“.
2. Multiplikátorka Danka Naďová vysvetľuje podstatu metódy „zhlukovania“
3:: Pani riaditeľka Daniela Vojačeková si ide precvičiť zručnosť pri zosúladení poradia textov a obrázkov.

aktivity003.jpgaktivity002.jpgaktivity001.jpg
Slávnostné odovzdávanie certifikátov
p3100271.jpgp3100270.jpgp3100268.jpg
p3110306.jpgp3110321.jpgp3110320.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web