obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    - Škola, ktorej to myslí
      Archív 2008/2009
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
logo_orava_fial.gif22.giflogo_slovnaft_m.gif
 
  
„Projekt „Škola, ktorej to myslí“ 
  
  • „Projekt „Škola, ktorej to myslí“ po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní.
  • Náklady programu hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti  SLOVNAFT, a.s.“
  
Pedagógovia našej školy sa minulý školský rok úspešne zapojili do projektu „Škola, ktorej to myslí“ absolvovaním vzdelávacieho programu „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“ v rozsahu 60 hodín. 
Program u žiakov rozvíja samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor.  
  
V nasledujúcich mesiacoch roku 2010 sa všetci pedagógovia školy zúčastnia vzdelávacieho programu v dĺžke 14 hodín zameraných na prezentáciu ďalších inovačných metód učenia a vyučovania pri realizácii projektu pod názvom „Štatút: Škola, ktorej to myslí“  v dňoch: 
11.3.2010  - od 12.00 h. do 18.00 h. 
15.4.2010  - od 12.00 h. do 18.00 h. 
13.5.2010  - od 14.00 h. do 16.00 h. 
Po úspešnej realizácii projektu a splnení požadovaných podmienok programu  
vydá Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní  
Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza 
certifikát o získaní štatútu „Škola, ktorej to myslí“ 
s dĺžkou platnosti 3 roky odo dňa vydania certifikátu. 
 

„Škola, ktorej to myslí“
– 1. stretnutie 
  
Štvrtok 11.3.2010  bol dňom prvého stretnutia všetkých pedagógov našej školy s členkami Združenia ORAVA pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré nám pripravili ďalšie vzdelávanie zamerané na prezentáciu ďalších inovačných metód učenia a vyučovania.   
V prvej časti stretnutia dve pani učiteľky našej školy pripravili a odučili 2 otvorené hodiny, na ktorých bola prezentovaná stratégia EUR: 
  1. Mgr. Judita Mojžišová v 4.B triede – prírodoveda  - téma Starostlivosť o zdravie
  2. Mgr. Renáta Bátorová v 5.B triede – výtvarná výchova – téma Vynášanie Moreny
Druhú časť stretnutia viedli naši hostia: 
-         Mgr. Mária Bezáková, garant projektu, 
-         Mgr. Dagmar Boháčiková, lektorka, 
-         Mgr. Monika Klamárová, lektorka. 
Poskytli účastníkom vzdelávania potrebné informácie, vzdelávacie materiály a pracovné listy vypracované k novej  téme vzdelávania – Multižánrový projekt, ktorý pomáha žiakom myslieť kriticky. V nasledujúcich dňoch si naši pedagógovia uvedenú metódu vyskúšajú aj v praxi, priamo na vyučovacích hodinách.  
Inovačné vyučovacie metódy , ktoré vyučujúci sledovali na otvorených hodinách a nová téma vzdelávania priniesla všetkým nové podnety k vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
dsc01521.jpgdsc01525.jpgdsc01539.jpgdsc01542.jpg
dsc01548.jpgdsc01550.jpgdsc01552.jpgdsc01606.jpg


"Škola, ktorej to myslí " - 2. stretnutie

Dňa 15.4.2010 sa pedagógovia našej školy zúčastnili ďalšieho vzdelávania zameraného na prezentáciu inovačných metód učenia a vyučovania, ktoré zabezpečuje Združenie ORAVA pre demokratizáciu vo vzdelávaní.
V úvodnej časti stretnutia pedagógovia navštívili 2 otvorené hodiny, na ktorých bola prezentovaná stratégia EUR a mnoho podnetných inovatívnych metód:
1. Mgr. Zuzana Lukačiová v 2.A triede - regionálna výchova -téma: Moje mesto
2. Mgr. Eva Linhartová v 6.B triede - dejepis -téma: Staroveký Rím

V 2. časti aj ostatní pedagógovia prezentovali výsledky multižánrových projektov, ktoré realizovali na vyučovacích hodinách so svojimi žiakmi. Potom nás lektorky Mgr. Dagmar Boháčiková a Mgr. Monika Klamárová oboznámili s tým, akými rôznymi spôsobmi môže učiteľ účinne získať pozornosť žiakov.
V nasledujúcich dňoch sa naši pedagógovia budú pripravovať na záverečné stretnutie, na ktorom preukážu,ako dokážu získané poznatky o inovatívnych metódach využiť na zefektívnenie vyučovacích hodín a vzbudenie záujmu žiakov.


dsc02003.jpgdsc02015.jpgdsc02036.jpg
dsc02059.jpgdsc02061.jpgdsc02098.jpg

Dňa 13. mája 2010 sme úspešnými obhajobami záverečných prác získali pre našu školu štatút:
ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ.

 


dsc02561.jpg
dsc02552.jpgdsc02545.jpgdsc02571.jpg
dsc02568.jpgdsc02567.jpgdsc02564.jpg

                                               Učíme deti nezávislosti

Základná škola Malonecpalská v Prievidzi sa stala „Školou, ktorej to myslí“. Vo štvrtok 13.mája 2010 bol Základnej škole na Malonecpalskej ulici v Prievidzi udelený štatút „Škola, ktorej to myslí“. Jeho udeleniu predchádzalo vzdelávanie pedagógov školy v mesiacoch marec a apríl, zamerané na prezentáciu inovačných metód učenia a vyučovania .
Už minulý školský rok sa všetci učitelia školy úspešne zapojili do projektu „Škola, ktorej to myslí“ absolvovaním vzdelávacieho programu „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“, na ktorý súčasné aktivity projektu priamo nadväzovali.
Projekt po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečilo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu hradila Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančnému príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Garantom projektu bola Mgr. Mária Bezáková, semináre lektorovali Mgr. Dagmar Boháčiková a Mgr. Monika Klamárová. Poskytli účastníkom projektu potrebné informácie, vzdelávacie materiály a pracovné listy vypracované k témam vzdelávania.
Naše štyri pani učiteľky si pripravili a odučili otvorené hodiny, na ktorých bola prezentovaná stratégia EUR, založená na členení vyučovacej hodiny na evokáciu, uvedomenie si významu a reflexiu. Pedagógovia si nové metódy vyskúšali v praxi, priamo na vyučovacích hodinách.
Inovačné vyučovacie metódy a nové témy vzdelávania priniesli všetkým nové podnety k vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Preškolením všetkých pedagógov môžeme úspešne a systematicky v každodennej práci realizovať výučbu prostredníctvom inovačných metód vo všetkých ročníkoch a vyučovacích predmetoch, ktoré vychádzajú zo stratégie EUR.
Naším cieľom je naučiť žiakov nezávislému a kritickému mysleniu, vytváraniu a vyjadrovaniu vlastného názoru a schopnosti obhájiť si ho v diskusii, namiesto pasívneho memorovania učiva získavať informácie aktívne, vedieť ich správne spracovať, osvojiť si ich a cielene využívať v praxi. Pedagógovia si často vymieňajú skúsenosti z praktickej realizácie aktivít. Nové trendy sa týkajú aj vnášania oživujúcich a motivujúcich prvkov do procesu výučby, zvyšujú tvorivosť učiteľov, žiaci rozvíjajú svoje vedomosti aktívnou účasťou na vyučovacom procese, učia sa spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť.
Na záverečnom stretnutí projektu každý pedagóg prostredníctvom svojho portfólia, ktoré obsahovalo 3 ukážky príprav na vyučovacie hodiny, práce žiakov a úvahu o tom, akým spôsobom vyučuje, preukázal schopnosť aplikovať metódu EUR do školskej praxe.
Splnením požiadaviek projektu Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní vydalo Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza certifikát o získaní štatútu „Škola, ktorej to myslí“. Nové trendy znamenajú pre žiakov i pedagógov úspech a radosť z práce, pre rodičov spokojnosť, vo vyučovaní a učení sprostredkúvajú iný zážitok v triede, sú prostriedkom ako si budovať dobrý vzťah so žiakmi, ako si získať ich dôveru, ako sa im priblížiť.
                               RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza
                                                                      
                                                                            Príspevok bol uverejnený v MY- Hornonitrianske noviny.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web