obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  Jedálny lístok
  - Školský časopis
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 


ROZVRH HODÍN
 


 
144a.jpg
 
  
5. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     

5
      
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
GEO 
MAT  
SJL 
ANJ 
DEJ  
      
VYV   
      
Utorok     
      
ANJ 
MAT  
SJL  
BIO 
  TSV 
  
      
INF 
Streda     
      
MAT 
SJL 
ETV  
INF 
GEO  
  RGV 
      
NBV 
ANJ 
    
Štvrtok    
MAT 
ANJ 
SJL  
THD 
TSV   
   
      
THD 
ANJ 
Piatok     
      
SJL 
MAT  
BIO 
ANJ   
HUV  

      
ANJ 
  


6. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
          5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
MAT   
SJL  
FYZ 
DEJ 
ANJ 
   
TSV  
      
INF 
Utorok     
      
MAT   
GEG  
INF 
SJL 
VYV 
TSV  
      
ANJ 
Streda     
      
THD 
FYZ 
MAT   
SJL 
ANJ 
ETV  
      
ANJ 
THD 
NBV 
Štvrtok     
      
SJL 
MAT   
BIO 
DEJ 
RGV  
  TSV 
      
Piatok     
      
MAT   
ANJ 
SJL 
OBN  
HUV 
      
      
 
 


7. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
      5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL   
MAT 
VYV 
BIO  
ANJ 
  
THD 
      
Utorok     
      
SJL 
MAT  
MAT  
RUJ  
CHE  
TSV  
      
Streda     
      
SJL 
MAT   
FYZ 
HUV  
ANJ 
ETV 
      
NBV 
Štvrtok     
      
CHE  
SJL 
ANJ 
BIO 
OBN  
TSV 
      
Piatok     
      
MAT 
INF 
RUJ 
SJL  
DEJ   
  
GEG  
      
 


8. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
             5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
MAT   
RUJ 
SJL   
INF 
GEG 
  
HUV 
      
NEJ 
Utorok     
      
MAT 
CHE 
SJL   
ANJ 
ETV 
FYZ  
      
NBV 
Streda     
      
SJL  
MAT  
RUJ 
VYV 
BIO  
TSV   
      
NEJ 
Štvrtok     
      
SJL  
MAT 
ANJ 
CHE 
DEJ 
THD  
      
THD 
ANJ 
Piatok     
      
ANJ 
MAT   
SJL 
FYZ 
OBN   
     
 TSV 
       
 


9. A
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
      5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL 
FYZ 
RUJ  
MAT  
DEJ 
  
DEJ 
      
NEJ 
Utorok     
      
SJL  
ANJ 
MAT   
CHE  
ETV 
BIO  
      
NBV 
Streda     
      
RUJ 
SJL 
XSJ 
MAT  
OBN 
TSV 
      
NEJ 
Štvrtok     
      
ANJ 
SJL  
MAT 
DEJ  
VYV 
GEG 
      
Piatok     
      
MAT 
SJL 
ANJ 
PCW 
THD 
     
TSV 
      
THD 
ANJ 
  
  


 
 
  
 
  
 
  
 
Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     DRA
Informatická výchova                                                      IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF
Technika                                                                            THD
Svet práce                                                                        SEE
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web