obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
 


ROZVRH HODÍN
 


 
144a.jpg
5. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
MAT 
BIO 
SJL 
ANJ 
TSV 
    
    
NBV 
Utorok   
    
ANJ 
SJL 
MAT 
GEG 
  
DEJ 
VYV 
    
Streda   
    
MAT 
MAT 
RGV 
SJL 
ANJ 
TSV 
    
Štvrtok   
    
GEG 
HUV 
SJL 
ANJ 
TSV 
ETV 
    
 
Piatok   
    
MAT 
ANJ 
SJL 
BIO 
THD 
    
    
 6. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
ANJ 
SJL 
MAT 
FYZ 
TSV 
ETV 
    
 
Utorok   
    
MAT 
OBN 
SJL 
DEJ 
THD 
RGV 
    
Streda   
    
GEG 
FYZ 
ANJ 
MAT 
SJL 
TSV 
    
Štvrtok   
    
SJL 
BIO 
MAT 
HUV 
TSV 
    
    
NBV 
Piatok   
    
SJL 
MAT 
ANJ 
INF 
DEJ 
VYV 
    
INF 
ANJ 
 7. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
MAT 
DEJ 
CHE 
RUJ 
   ETV 
    
NEJ 
NBV 
Utorok   
    
SJL 
MAT 
OBN 
BIO 
ANJ 
TSV 
    
Streda   
    
GEG 
MAT 
FYZ 
SJL 
VYV 
CHE 
    
Štvrtok   
    
INF 
MAT 
SJL 
ANJ 
RUJ 
TSV 
    
NEJ 
Piatok   
    
MAT 
SJL 
ANJ 
CHE 
GEG 
BIO 
    
 7. B   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
FYZ 
THD 
MAT 
SJL 
RUJ 
   ETV 
    
NEJ 
NBV 
Utorok   
    
OBN 
SJL 
MAT 
ANJ 
CHE 
TSV 
    
Streda   
    
MAT 
DEJ 
SJL 
ANJ 
BIO 
VYV 
    
Štvrtok   
    
MAT 
SJL 
INF 
HUV 
RUJ 
TSV 
    
NEJ 
Piatok   
    
MAT 
SJL 
ANJ 
CHE 
GEG 
BIO 
    
 8. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
MAT 
ANJ 
GEG 
SJL 
BIO 
TSV 
    
Utorok   
    
SJL 
RUJ 
MAT 
FYZ 
DEJ 
OBN 
    
NEJ 
Streda   
    
ANJ 
SJL 
MAT 
INF 
CHE 
THD 
    
INF 
ANJ 
SEE 
Štvrtok   
    
VUM 
SJL 
ANJ 
MAT 
ETV 
   DEJ 
    
NBV 
Piatok   
    
RUJ 
FYZ 
MAT 
GEG 
SJL 
TSV 
    
NEJ 
 9. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
MAT 
SJL 
ANJ 
GEG 
CHE 
TSV 
    
Utorok   
    
MAT 
ANJ 
SJL 
OBN 
BIO 
   THD 
    
INF 
SEE 
Streda   
    
CHE 
MAT 
SJL 
RUJ 
DEJ 
DEJ 
    
NEJ 
Štvrtok   
    
SJL 
FYZ 
MAT 
PCW 
ETV 
INF 
    
NBV 
ANJ 
Piatok   
    
SJL 
XSJ 
MAT 
DEJ 
ANJ 
TSV 
    
 
 
  
  
 
  
 
  
 
Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     DRA
Informatická výchova                                                      IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF
Technika                                                                            THD
Svet práce                                                                        SEE
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web