obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  - Verejné obstarávanie
    Požiadavka na predloženie cenovej ponuky
    Faktúry
    Objednávky
    + Zmluvy
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera


 
Žiadosti o zamestnanie - informácia

Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že ich osobné údaje spracuváva v Informačnom systéme "Uchádzači o zamestnanie". V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vás žiadame aby ste nám neposielali so žiadosťou fotku, údaj o rodnom čísle a kópie dosiahnutého vzdelania. V prípade, že ich zašlete spolu so žiadosťou o zamestnanie, Vašej žiadosti odpovieme a následne bude zlikvidovaná-nebudeme Vás viesť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zasielajte: Žiadosť o zamestnanie
                    Životopis
                    Motivačný list

Tieto doklady budú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu dvoch rokov.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                      RNDr. Ľubomíra Holíková
                                                                                                                                 riaditeľka školy
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste  
 v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
   
Názov a adresa zamestnávateľa:     
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,  Prievidza zastúpená:  RNDr. Ľubomírou Holíkovou, riaditeľkou školy   
Kontakt:     Telefón:  046/5488056           E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com                                                 
Kategória:  Vychovávateľka v školskom klube detí    
   
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:   
1.  Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo.   
2.  Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo.    
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
   
Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:   
-       termín nástupu 4. 11. 2019,   
-       pracovná zmluva na dobu určitú – zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti a následne materskej dovolenky, 70 %-ný pracovný úväzok,   
-       požadovaná prax – aspoň 1 rok,   
-       pracovná doba  podľa rozpisu služieb v čase od 11,30 h. do 17,00 h.,   
-       hrubá mzda prepočítane na 70%-ný úväzok – od 520 €    
   
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy  alebo emailom do 25. 10. 2019.     
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web