obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera


 
Žiadosti o zamestnanie - informácia

Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že ich osobné údaje spracuváva v Informačnom systéme "Uchádzači o zamestnanie". V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vás žiadame aby ste nám neposielali so žiadosťou fotku, údaj o rodnom čísle a kópie dosiahnutého vzdelania. V prípade, že ich zašlete spolu so žiadosťou o zamestnanie, Vašej žiadosti odpovieme a následne bude zlikvidovaná-nebudeme Vás viesť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zasielajte: Žiadosť o zamestnanie
                    Životopis
                    Motivačný list

Tieto doklady budú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu dvoch rokov.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                      RNDr. Ľubomíra Holíková
                                                                                                                                 riaditeľka školy
 
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste  
 v zmysle § 11a, ods.1, zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Názov a adresa zamestnávateľa:   
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,  Prievidza 
zastúpená:  RNDr. Ľubomírou Holíkovou, riaditeľkou školy
Kontakt:     Telefón: 046/5488056           E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com                                                              
Kategória:   
učiteľka pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľka materskej školy )  
  
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: 
1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
- v učiteľskom študijnom programe v odbore predškolská a elementárna pedagogika
- v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
(plnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov),
 
Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom: 
-       termín nástupu 11. 3. 2019, 
-       pracovná zmluva na dobu určitú, 100 %-ný pracovný úväzok,
-       pracovná doba  podľa rozpisu služieb v čase od 6,00 h. do 16,30 h.
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte na adresu školy alebo emailom 
do 25. 2. 2019.   

 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web