obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Oznam 
Z dôvodu karanténneho opatrenia RÚVZ Prievidza na základe potvrdeného ochorenia COVID-19 je 2.A trieda od 27.10. do 31.10. 2020 v karanténe. 
  
Rozhodnutím riaditeľky školy z prevádzkových dôvodov (nedostatočný počet pedagogických zamestnancov, ktorí by zabezpečili prezenčné vzdelávanie) je udelené riaditeľské voľno a triedy 1. – 4. ročníka prechádzajú od 27.10. do 29.10.2020 na dištančné vzdelávanie. 
  
Všetky triedy 1.- 4. ročníka nastupujú 3.11.2020 po prázdninách do školy na prezenčné vyučovanie. 
 
 Organizácia vzdelávania od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020


- žiaci 1. stupňa - prezenčná výučba v škole  
- žiaci 2. stupňa - dištančné vzdelávanie podľa upravených rozvrhov a podľa pokynov   vyučujúcich

  Aktuálne informácie treba sledovať na webe školy a na portáli www.bezkriedy.sk
 

 


________________________________________________________________ 
OZNAM    

 
 
 

 

Vážení rodičia, 
 
pre svoje deti - žiakov našej školy máte možnosť vybrať z ponuky záujmových útvarov krúžok pre svoje dieťa. Podpísaný vzdelávací poukaz vydaný školou odovzdajte prostredníctvom svojho dieťaťa triednej učiteľke do piatku 18.9.2020.
 
 


 
Poďakovanie 
Milí rodičia našich žiakov, žiaci, priatelia školy, chceme vám opäť poďakovať. 😊 Aj tento rok sme vďaka vašim nákupom v obchodnom reťazci Kaufland a registráciám nákupných blokov zvíťazili v projekte Čerstvé hlavičky. Ďakujeme vám, že sme tak opäť získali pre našich žiakov zásobu ovocia i zeleniny na celý školský rok.  
Čerstvé ovocie, zelenina prospieva zdraviu a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!
 
  
Organizácia a podmienky vzdelávania  
v základnej škole a školskom klube detí od 3.9.2020 
( sprísnené protiepidemické opatrenia) 
  
  1. Príchod žiakov do školy 
  
- Vykonáva sa ranný filter ( dezinfekcia rúk a meranie teploty). 
- Rodičia nevstupujú do budovy okrem rodičov prvákov s rúškom : 1 rodič na 1 prváka – len po šatníkovú skrinku na nevyhnutný čas prezutia dieťaťa. 
  
ŠKD – v čase od 6,00 h. do 7,30 h. hlavným vchodom 
1. stupeň v čase 7,30 h. – 7,45 h. žiackym vchodom 
2. stupeň v čase 7,45 h. – 8,00 h. žiackym vchodom 
  
·      Žiaci 1. stupňa majú odporúčané nosiť rúška v triede, v ostatných priestoroch povinne nosia rúška – presuny do a z triedy, na WC, do školskej jedálne, do ŠKD, v rannej družine a v spojenej družine. 
·      Žiaci 2. stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.  
  
  2. Výchovno-vzdelávací proces 
  
Od 3.9. do 8.9. 2020 
1.stupeň od 8,00 h. do 11,35 h. 
2. stupeň od 8,00 h. do 12,30 h. 
  
Rozpis aktivít tried  
3.9. Triednické hodiny 
4.9. Teoretická príprava na účelové cvičenie a didaktické hry 
7.9. Účelové cvičenie a didaktické hry - praktická časť  
8.9. Projektový deň Medzinárodný deň gramotností 
  
Od 9.9.2020 podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried  
  
 3. Stravovanie v školskej jedálni 
  
Príchod do ŠJ - od 3.9. do 8.9. 2020 
  
1. skupina stravníkov: 
1. - 2. ročník o 11,50 h. s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD  
3. – 4. ročník  o 12,00 h. s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD  
12,15 – 12,25 h. dezinfekcia  
2. skupina stravníkov: 
5.- 6. ročník  o 12,25 h. s triednymi učiteľkami 
7.- 9. ročník  o 12,35 h. s triednymi učiteľkami 
  
Príchod do ŠJ -od 9.9. do 14.9. 2020 
  
1. skupina stravníkov: 
5.- 6. ročník  o 11,50 h. s vyučujúcimi na 5. vyuč. hodine 
ŠKD  - oddelenie 1.A o 12,10 h. s vychovávateľkou ŠKD 
ŠKD  - oddelenie 2.A + 2.B o 12,30 h. s vychovávateľkou ŠKD 
12,50 – 13,00 h. dezinfekcia 
2. skupina stravníkov: 
ŠKD  - oddelenie 3.A + 4.A + 4.B o 13,00 h. s vychovávateľkou ŠKD  
7. ročník o 13,15 h. 
8.- 9. ročník  o 13,25 h.  
1. stupeň nedružinári – po skončení vyučovania najskôr o 11,50 h.  
  
  
  4. Činnosť ŠKD  
  
 -  od 6,00 – 7,45 h. – ranná družina pre nahlásené deti 
  
-  Žiaci majú po celý čas pobytu v rannej družine nasadené rúška. 
-  Na pobyt sa budú využívať obidve herne ŠKD, aby sa znížila koncentrácia detí  
v 1 miestnosti, deti budú sedieť na svojom mieste, aktivity budú individuálne. 
  
-  od 11,35 do 16,00 h. vo svojich oddeleniach 
  
-  od 16,00 do 17,00 h. spojená družina  
  
·      Žiaci majú po celý čas pobytu v spojenej družine nasadené rúška. 
·      Vychovávateľky si denne vedú menný zoznam žiakov v rannej aj spojenej družine. 
  
Odchod detí z ŠKD – rodič alebo sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy, zazvoní na zvonček na dverách – dieťa ohlási informátorka. 
  
 
 Aktualizované 

 

 
INFORMÁCIE k otvoreniu ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021  
Manuál pre základné školy a školské zariadenia  upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  
-   Zelená fáza     
-   Oranžová fáza     
-   Červená fáza     


 
 

ORGANIZÁCIA OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 – streda 2. 9. 2020 
·               Otvorenie školského roka bude v triedach s triednou učiteľkou. 
          ·              Vstup do budovy školy je povolený len žiakom v rúšku! 
          ·              Ranný ŠKD nebude v prevádzke. 
          ·              Príchod žiakov do školy v časových intervaloch: 
o   2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B  - 8,00 h. – 8,10 h. 
o   5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A – 8,10 h. – 8,20 h. 
o   1.A – o 8,30 h. na školskom dvore, 
v prípade nepriaznivého počasia v triede. 

 
·               Pri vstupe do budovy bude vykonaný ranný filter – dezinfekcia rúk, meranie teploty. 
·               Žiaci odovzdajú triednej učiteľke zákonným zástupcom vyplnené a podpísané 2 tlačivá: 
1)  Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 
2)  Vyhlásenie zákonného zástupcu 
         ·              Vstup do budovy je povolený len rodičom prvákov v rúšku 
          (1 dieťa = len 1 rodič z priestorových dôvodov). 
         ·              Ostatným rodičom je vstup do budovy zakázaný! 
  
Výdaj stravy v ŠJ - 2. 9. 2020 
  Vstup do ŠJ v čase: 
      -     o 9,30 h.          5., 6. ročník 
      -     o 9,40 h.          7., 8., 9. ročník 
      -     o 10,00 h.         1., 2. ročník 
      -     o 10,10 h.         3., 4. ročník 
Žiaci pôjdu do ŠJ po triedach v sprievode triednej učiteľky. 
  Rúško si skladajú len na dobu konzumácie obeda! 
  
Prevádzka ŠKD – 2. 9. 2020 
        Všetky 3 oddelenia ŠKD v čase od 10,00 h. do 16,30 h. 
 
 
POPLATKY ŠKD  šk. rok 2020/2021 – informácie 
  
Vážení rodičia,  
Na základe VZN č.1/2020 mesta Prievidza mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD na škol. rok 2020/2021 je stanovený na sumu  
6 € na mesiac. 
Príspevok sa uhrádza v dvoch splátkach 
   1. splátka mesiace IX – XII / 2020 : 24,00 
   2. splátka mesiace I – VI / 2021    : 36,00 € / druhú splátku prosíme platiť vždy až v mesiaci január – nie v mesiaci december/ 
Je možné zaplatiť poplatok aj na celý šk. rok dopredu do 10.9.2020 sumou 60,- €. 
  
Príspevok treba uhradiť vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ. 
  
Upozornenie: 
Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade 
poplatku za ŠKD. Po splnení tejto podmienky môže dieťa navštevovať ŠKD. 
  
Poplatok môže byť odpustený v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky: Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Do Poznámky uviesť: meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený. 
POPLATKY ŠKD  šk. rok 2020/2021 – informácie 
  
V prípade, že Vaše dieťa malo uhradené poplatky za mesiac apríl-máj 2020, informujte sa o vysporiadaní týchto poplatkov v ŠKD. 
  
 
Veselo v letnom ŠKD


 
ceruzka.gif
 
O Z N A M    Š K O L S K E J   J E D Á L N E
 
           
  1. Z dôvodu čerpania dovolenky bude možnosť prihlásenia na stravu v školskom roku 2020/2021 v termíne od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 7,00 hod.-14,30 hod.
  2. Každý rodič / zákonný zástupca je povinný vypísať Zápisný lístok na stravovanie
  3. a priniesť ho do školskej jedálne. Na základe Zápisného lístka vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí na stravovanie.
  4. Novinkou školského stravovania je platba Zálohovej platby na depozitný účet ZŠ – informácia  na Zápisnom lístku.
  5. Pri bezlepkovej diéte je potrebné priniesť potvrdenie od gastroenterológa s aktuálnym dátumom.
  6. V prípade, ak dieťa/žiak potrebuje inú diétnu stravu a školská jedáleň ju nepripravuje, rodič doloží potvrdenie od lekára, ktoré  nalepí na zadnú stranu Zápisného lístka a požiada o vyplácanie štátnej dotácie.
 
 __________________________________________________________________________________
  
 

  
Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky, 
  
čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.  
  
Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok. 
  
Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020. 
Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať už po druhýkrát jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý nový školský rok. 
  
Podporte našu školu a pomôžte nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. 
 
 
hlavicky-2.jpg
 
 
Oznam pre rodičov a žiakov k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov školy  
počas mimoriadneho prerušenia vzdelávania  
na základe usmernenia ministra školstva zo dňa 28.4.2020 
  
Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si volí podľa podmienok žiakov vyučujúci. 
Vzdelávanie sa organizuje formou týždenného rozvrhu pre jednotlivé triedy, založenom na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 
Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti.  Aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí učitelia posielajú žiakom podľa rozvrhu v dohodnutom čase od 9:00 do 13:00. 
Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne. Učitelia ich posielajú jedenkrát v týždni. 
Jednotliví pedagogickí zamestnanci oznámia svojím žiakom a ich rodičom vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) k výučbe. 
V jednotlivých ročníkoch sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný týždenný počet hodín záťaže žiakov, ktorý v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov:  
- čas strávený on-line vyučovaním alebo inou formou vyučovania,  
- čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané žiakom, 
- čas strávený samoštúdiom. 
  
 
Milá babička a milý deduško, veľmi mi chýbate 
Súťaž  Milá babička a milý deduško, veľmi mi chýbate, ktorú vyhlásilo Regionálne  kultúrne centrum v  Prievidzi už má víťazov! Zo všetkých prác bolo cítiť úprimný vzťah vnukov k starým rodičom a snahu prekonať súčasnú  nedobrovoľnú izoláciu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželáme Martinovi Žillovi, ktorý zvíťazil v kategórii   9  - 15 ročných žiakov. 
  
20200416_124839(0).jpg20200424_123736.jpg
  
 
ZÁPIS  
do 1. ročníka ZŠ   
 29. 4. 2020  
    -  Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí  
    -  Podrobnejšie informácie zverejníme priebežne  
 
    -  Ostatné dokumenty na stiahnutie v časti Dokumenty, Zápis do 1. ročníka  

 
  
15a03d82c853fd.jpg
 

__________________________________________________________________________________

O Z N A M

 Milí rodičia a priatelia školy, 
tlačivá na 2 % z dane nám môžete  vhodiť do schránky na bráne školy do 29.4.2020 alebo zaniesť samostatne na Daňový úrad do 30.4.2020. 

 
                                                                Ďakujeme  
0009.gif
 

 

 
Telesná výchova na diaľku - zacvičme si spolu na diaľku
 
 Milí žiaci, súrodenci, rodičia aj starí rodičia. 

Dovoľujeme si Vám zaslať informácie o športovo-populárnom podujatí, ktoré sa uskutoční už tento týždeň v stredu 22.apríla. Skúsme si všetci spolu online zacvičiť. Samozrejme podľa možností. V rámci národného projektu sa môžeme zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

Stačí sa pridať na stránku podujatia, túto stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.


Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

Zostaňme aktívni aj keď sme doma!

Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove
Národný koordinátor podujatia 

 

 


___________________________________________________________________________________
 

 
_______________________________________
 

 
Oznam pre rodičov žiakov -  prihláška na voliteľné predmety na školský rok 2020/2021 
 
 
Vážení rodičia,
tak ako každý školský rok, tak aj tento zisťujeme záujem žiakov o ETICKÚ alebo NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU na ďalší školský rok 2020/2021.

 
Zákonní zástupcovia žiakov 2.ročníka (budúcich tretiakov) si okrem toho budú vyberať aj CUDZÍ JAZYK, ktorí sa budú žiaci počas ďalšieho štúdia na základnej škole učiť.
 
Žiaci 6.ročníka (budúci siedmaci) sa budú prihlasovať na vyučovanie povinne voliteľného predmetu – DRUHÝ CUDZÍ JAZYK alebo alternatívny predmet PRAKTICKÉ PRÁCE.
 
Prosíme rodičov všetkých žiakov, aby vyplnili elektronické prihlášky a poslali na mail triednej učiteľke, alebo ju telefonicky, mailom informovali o svojom výbere. Vaše odpovede očakávame do 24.4.2020.
 

 
Prihlášky na stiahnutie: 

_________________________________________________________________________________

 
 
Vážení rodičia,    
aj napriek tomu, že sú v súčasnosti školy zatvorené, firma Daffer s.r.o. Vám aj touto formou ponúka nákup školských potrieb pre Vaše deti na školský rok 2020/2021.    
Ak máte záujem objednať si školské potreby kliknite na tento odkaz:   
https://www.daffer.sk/15940, objednajte si pomôcky priamo u uvedenej firmy a doručené Vám budú v mesiaci august do školy, kde Vám ich v septembri odovzdáme.  Platba prebieha cez rodiča  elektronicky.  
    
 

   _______________________________________________________________________________

 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v materskej škole 

 

  ________________________________________________________________________________
 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v základnej škole


 

 

511.gif


 
511.gif
 
    
Opatrenia ministerstva školstva 
24.03.2020 

 
Školy ostanú zatvorené až do odvolania! 

 
-  Ruší sa Testovanie 9 – 2020 žiakov 9. ročníka 
-  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.  
-  Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.  
-  V našej škole bude zápis do 1. ročníka 29.apríla 2020.  
-  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020, nebude sa vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  V našej škole bude zápis do materskej školy 4.5. - 6.5.2020 
-  Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. 
-  Nová platforma na dištančné vzdelávanie je na  webovskej stránke www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch. 
-  Neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka. 
-  Výzva pre rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť.