obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
 Dňa 20.11.2017 sa 13 žiakov 9. ročníka zúčastnilo Tvorivých dielní v SOŠ  
T. Vansovej 28, Prievidza. Tieto Tvorivé dielne boli zamerané na rozvíjanie praktických zručností žiakov ZŠ v stavebnej činnosti a v práci s drevom. Pod  dohľadom majstrov odborného výcviku si mohli vyskúšať prácu v dielňach SOŠ.   
 
img_20171120_093610.jpg

 

 
V súvislosti so zapojením sa našej školy do projektu VIEM ČO ZJEM, ktorý je podporený spoločnosťou Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom - Úradom verejného zdravotníctva SR, sa 7.11. a 8.11.2017 uskutočnili úvodné prednášky s pracovníkom verejného zdravotníctva SR v tretích až šiestych ročníkoch. Témou prednášky bola zdravá výživa a význam zdravého stravovania. Mladší žiaci sa oboznámili  a starší žiaci si oprášili  vedomosti o potravinovej pyramíde a zásadách správnej a vyváženej stravy pre náš organizmus. Formou pracovného listu si mohli žiaci zhodnotiť, ako zdravo sa stravujú. 
  
  
Od 15. novembra do 15. decembra sa žiaci v triedach 3. - 6. ročníka, môžu zapojiť do ďalšieho kola súťaže projektu VIEM ČO ZJEM. Spoločne môžu nakresliť komiks, v ktorom znázornia príbeh ľubovoľného hrdinu, ktorý naučí deti zdravo sa stravovať. 
TEŠÍME SA NA ZAUJÍMAVÉ PRÍBEHY. 
  
 
20171107_112454.jpg20171107_112505(0).jpg20171107_112620.jpg

 

 
8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne nesie  v tomto školskom roku názov  
Tajuplný svet knižných príbehov   
Do projektu sa už tradične zapojili aj žiaci našej školy. Počas mesiaca október usilovne kreslili, maľovali, lepili záložky pre priateľov pridelenej partnerskej školy. 237 záložiek bolo odoslaných žiakom Základnej školy na Ulici Pohraničná 9 v Komárne.  
   
   
s7300001.jpgs7300017.jpgs7300025.jpgs7300032.jpg
 Milan Rastislav Štefánik zavítal do našej školy  
  
24.10.2017 sa diali u nás v škole čudné veci. Na chodbách ste mohli stretnúť Milana Rastislava Štefánika, jeho snúbenicu Giulianu Benzoniovú, ale i Červenú a Bielu kráľovnú, Alicu z krajiny zázrakov, Červenú Čiapočku i tri prasiatka.    
Keby ste však navštívili našu školskú knižnicu, dozvedeli by ste sa viac. 24. október je totiž Medzinárodným dňom školských knižníc. V tento slávnostný deň sme si zaužívali divadelné predstavenia starších žiakov mladším. Keďže tohtoročná téma bola:  Deň Milana Rastislava Štefánika, vyžadovala si nielen podrobné oboznámenie sa  s  osobou a dielom tejto významnej osobnosti našich dejín, ale i prípravu scenárov, kostýmov a rekvizít. Žiaci 9. ročníka si počas triednických hodín čítali knihu Oči plné  oblohy od Jaroslava Rezníka, z ktorej sa dozvedeli zaujímavosti z jeho detstva, dozvedeli sa o tom, čomu všetkému sa z láskou venoval, že veľa cestoval, že bol zdatný turista, astronóm, fotograf, pilot, generál francúzskej armády, ba i to, že bol zasnúbený, no svadby sa už nedožil. Následne si na hodinách slovenského jazyka pripravovali scenáre scénok, do ktorých zakomponovali Štefánika, prelínala sa v nich súčasnosť s minulosťou a cestovalo sa v čase. Štefánik sa ocitol nielen na námestí nášho malého mestečka, ale i v Košariskách a v našej školskej knižnici si pozrel divadelné vystúpenie dramatického krúžku. Nerozumel niektorým výdobytkom dnešnej doby, ako napr. čo je to autobus alebo selfie. Žiaci ho pozvali na vystúpenie dramatického krúžku s popletenou rozprávkou – Tri prasiatka, Alica v krajine zázrakov a Červená Čiapočka. Rozprávku si nacvičili žiaci 8. ročníka. Vtipné dialógy, vlastnoručne zhotovené kostýmy a rekvizity si získali všetkých našich divákov. Najväčšou odmenou bol potlesk a pochvalné slová nielen detí, ale i pedagógov, ktorí sa na vystúpení zúčastnili.    
Sme veľmi pyšní na našich múdrych a tvorivých žiakov, ktorí dokázali zrealizovať takéto nádherné vystúpenie. Bolo jednak  poučné, v súvislosti s Benzoniovou krásne romantické, ale zároveň aj vtipné a veselé.    
Popoludní pokračovali ďalšie aktivity i v ŠKD vo všetkých troch oddeleniach. Mgr. Zuzana Rendeková, vedúca záujmového útvaru Kniha – priateľ človeka, pripravila v náväznosti na dopoludňajší program uskutočnený pod vedením Mgr. Dáše Krettovej aktivitu Záložka do knihy - M. R. Štefánik.    
Žiaci 1.- 4. roč. si zopakovali formou rozhovoru a diskusie, čo sa dozvedeli dopoludnia (alebo aj z hodín vlastivedy) o M. R. Štefánikovi. Následne dostali záložky, ktoré vyfarbovali, dokresľovali a nalepovali na ne obrázky.    
Žiakom sa záložky vydarili, páčili a použijú ich do svojich učebníc alebo kníh, ktoré majú rozčítané doma. Niektorí stihli vyrobiť záložiek viac, nimi potom obdarovali p. riaditeľku, p. zástupkyňu a pani učiteľky našej školy.   
  
                                                                        Mgr. Dáša Krettová, školská knihovníčka
        
  
dsc03913.jpgdsc03914.jpgdsc03915.jpgdsc03917.jpg
dsc03921.jpgdsc03922.jpgdsc03924.jpgdsc03925.jpg
dsc03926.jpgdsc03927.jpgdsc03928.jpgdsc03929.jpg

 
Spolu s oslavami 45.výročia vzniku základnej školy na Malonecpalskej ulici mali žiaci a zamestnanci aj ďalšie dôvody na radosť

Školský rok 2017/2018 je pre Základnú školu s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza výnimočný. Na jednej strane je rokom 45.výročia založenia základnej školy a na strane druhej prvým rokom, keď sa dva subjekty, ktoré spolu nažívali od roku 2008 v jednej budove, navzájom spojili.  Od 1. septembra sa školská rodina rozrástla o deti a zamestnancov materskej školy s názvom Základná škola s materskou školou.  
Ďalším dôvodom na oslavu bolo otvorenie priestorov pavilónu telocviční po rekonštrukcii telocviční a dostavbe šatní a sociálnych zariadení, ktorá sa zrealizovala po deviatich rokoch. Naše veľké poďakovanie patrí tým, ktorí zabezpečili jej financovanie, a to MŠVVaŠ SR a nášmu zriaďovateľovi – mestu Prievidza,  ale aj poslancom MsZ a zamestnancom mesta za ochotu a pomoc pri hľadaní prijateľných riešení.  
Vzácne okamihy sme prežívali spolu s našimi hosťami - zástupcom primátorky JUDr. Ing. Ľubošom Maxinom, PhD., Mgr. Vlastou Miklasovou, vedúcou Odboru školstva a starostlivosti o občana, poslancom MsZ  MVDr. Vladimírom Petrášom, bývalými zamestnancami školy, členmi denného centra Necpaly a ďalšími pozvanými. Pre školu je špecifická  činnosť v miestnej komunite Necpaly, kedže sa v nej stretávajú všetky generácie od detí v materskej škole, cez žiakov základnej školy a ich rodičov až po dôchodcov. Slávnostným prestrihnutím pásky tak dostali darček nielen deti a žiaci školy, ale aj široká verejnosť.  
Slávnostná akadémia  bola prierezom celej činnosti školy, keďže sa kultúrnym programom prezentovali nielen deti z materskej školy a žiaci základnej školy, ale aj tanečné školy, ktoré v škole pôsobia, i spevácka skupina necpalských dôchodcov Dúbrava. V programe sa nielen spievalo, ale aj tancovalo, hralo na akordeónoch, odzneli piesne v slovenskom, ruskom, nemeckom i anglickom jazyku, pripomenuli sme si v podaní detí aj zvyky nášho regiónu, a videli sme aj ukážky bojového umenia našej žiačky, úspešnej karatistky.  
Ďakujem všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí s nami strávili príjemné popoludnie, všetkým súčasným i bývalým zamestnancom školy, predstaviteľom mesta Prievidza, zamestnancom Odboru školstva a starostlivosti o občana, výboru rodičovského združenia, členom rady školy,  a taktiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej školy a jej rozvoj. A samozrejme  všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli oslavu zrealizovať, špeciálne mestu Prievidza a poslancom volebného obvodu č.1. 
 Zaželajme našej škole ešte veľa úspešných rokov, zodpovedných a láskavých pedagógov a ostatných zamestnancov, obetavých rodičov, slušných žiakov, pochopenie a pomoc kompetentných, a vzájomnú úctu. 
RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy                                                                         
  
20171026_162958_001.jpg
V novembri sa žiaci 8. ročníka v rámci projektu Červené stužky stretli na besede o HIV - AIDS. Zopakovali si tak svoje vedomosti, ktoré už poznali z hodín biológie. Prednáška ich mala ešte viac obohatiť o vedomosti z danej problematiky a ochrane svojho zdravia.. 
20171108_124542.jpg
Začiatkom novembra druháci navštívili hornonitriansku knižnicu. Účelom
ich návštevy bolo spoznať priestory knižnice, vedieť sa v nej orientovať
a správne si vyberať knižky podľa ich záujmu.
Pri tejto návšteve ich aj pasovali za čitateľov knižnice. Pani
knihovníčky im zahrali pekné divadielko, v ktorom sa deti mali naučiť
ako sa ku knižkám správame. Žiaci si pri svojej prvej návšteve požičali
pekné knižky, ktoré o mesiac pôjdu vrátiť. Pani učiteľka dúfa, že pri
čítaní pekných knižiek prežijú mnohé dobrodružstvá, alebo získajú nové
informácie pre život.
 
20171103_090627.jpg20171103_090454.jpg20171103_090357(1).jpg
 

 

 
Plavecká štafeta miest 
27. 10. sme sa zúčastnili tradičnej akcie pod záštitou Olympijského klubu v Prievidzi – Plaveckej štafety miest. Za našu školu 50m voľným spôsobom odplávali Natália Lacková, Nela Virdzeková, Tamara Halenárová, Michaela Hlavatá, Laura Ludrovská, Kristína Grácová, Emma Nagyová, Elizabeth Čičmancová. 
  
Stolný tenis 
27. 10. sme odohrali i 1. kolo súťaže v stolnom tenise. V 1. zápase sme prehrali so ZŠ Energetikov 3 : 0. V 2 zápase sme vyhrali nad SŠ Ondrejova 3 : 1. Do ďalšieho kola postúpila ZŠ Energetikov. 
Naša zostava : Matúš Jankovič, Adam Moravec, Ladislav Molnár. 

 

 
 
18.10.2017 sa žiaci zo IV.B spolu s pani učiteľkou Mokrášovou, v spolupráci s mestskou knižnicou pobočky na Zapotôčkoch, zúčastnili zaujímavej aktivity pod názvom ,, Ako hravo čítať". Žiaci sa zoznámili so štyrmi rozprávkami o Osmijankovi od Kristy Bendovej a vyskúšali si aj dramatizované čítanie. Predstavenie sa nám páčilo a zároveň sme sa prihlásili do súťaže ,,Čítame s Osmijankom", kde si budú žiaci rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 
20171018_102511.jpg20171018_103611.jpg20171018_104717.jpg
Začiatkom októbra od 2.10. do 6.10.2017 vymenilo 50 žiakov z tretieho a štvrtého ročníka školské lavice za pobyt v škole v prírode v Nitrianskom Rudne v hotely Baník. Celý týždeň plnili žiaci rôzne úlohy s animátormi a pani učiteľkami. Najviac sa deťom páčili rytierske hry, kde jednou z úloh bolo vytiahnuť kocku ,,z humusu", prehliadka gazdovských dvorov, remeslá, večerné programy. 
Týždeň ubehol ako voda, žiaci spoznali nové prostredie a odniesli si domov nové zážitky. 
20171002_145325.jpg20171002_163030.jpg20171002_194624.jpg20171004_160944.jpg
20171004_161619.jpg20171005_141355.jpg20171005_134042.jpg20171004_100727.jpg
p4.jpg
 
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Aby si žiaci nacvičili správny zápis do odpoveďových hárkov a riešenie rôznych typov úloh zameraných predovšetkým na prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, matematické a logické myslenie, absolvovali cvičné Testovanie5.  
Uskutočnilo sa 18. 10. a presne simulovalo podmienky riadneho Testovania5.
 
dsc03740.jpgdsc03745.jpgdsc03748.jpgdsc03747.jpg
OZNAM   ŠKD  
   
Nakoľko sa neprihlásil potrebný počet  detí na prázdninovú činnosť  ŠKD počas jesenných prázdnin,
v dňoch 30.10  - 1.11. 2017 bude ŠKD zatvorený.
 
 
Činnosť ŠKD bude pokračovať  od 2.11.2017 / štvrtok/  
   
Prajeme všetkým deťom príjemné jesenné prázdniny.  
19adf1a6g4h65fff.gif
 
Európsky deň jazykov v našej škole 
  
Prečo je dôležité ovládať viac jazykov? Už múdri ľudia v minulosti vedeli, že „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Moderná doba priniesla zmeny, ktoré si vyžadujú znalosť cudzieho jazyka. Na územie našej krajiny prichádzajú celé rodiny z rôznych kútov sveta a môže sa stať, že budeš mať spolužiakov, s ktorými sa po slovensky nedorozumieš. 
Každý rok si 26. septembra pripomíname Európsky deň jazykov, aby sme podporili učenie sa cudzích rečí. U nás sa môžeš naučiť po anglicky, nemecky, či rusky. V týždni od 25.9. do 29.9. sa na našej škole zapájali žiaci do projektov na podporu tohto sviatku.  
Prváci sa naučili  pozdraviť a predstaviť sa formou anglickej pesničky. 
Druháci zistili, že zvieracie zvuky neznejú vo všetkých krajinách rovnako. Tretiaci spoznali typický ľudový odev v niektorých európskych krajinách, štvrtáci sa zoznámili s vlajkami a názvami európskych krajín. Piataci a šiestaci si k vlajkám pridali krátke predstavenie kamarátov zo zahraničia. Vedia pomenovať nielen krajinu, ale i národnosti. Siedmaci si dokážu uvariť jednoduché jedlo podľa anglického receptu, ôsmaci sa už v reštaurácii nedajú zahanbiť a dokážu si objednať jedlo i nápoje. Najstarší deviataci spoznali anglické príslovia a porekadlá.  
Ľudia si však dokážu porozumieť i bez slov. Tanec spája národy. Piataci si zatancovali bavorský ľudový tanec i ruský veselý tanec malých kuchárikov. Ruštinári si pripravili projekt o športoch. Veď Rusko je krajina známa vynikajúcimi športovcami. 
A na záver nesmieme zabudnúť na výborné divadelné predstavenie v anglickom jazyku Smelý zajko, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. až 6. ročníka. Naši žiaci vedia, že cudzie jazyky sú bránou do sveta, tak veľa šťastia pri ich učení! 
  
fotoc5.jpgfotoc11.jpgfotoc20.jpg
                                                                         
 Hravo ži zdravo
Keďže vieme, aká dôležitá je výživa a zdravý životný štýl, aj tento rok sa naša škola zapojila do internetovej súťaže „Hravo ži zdravo“. Súťaž je určená žiakom 5. ročníka. Na hodinách informatiky sa do súťaže zaregistrovalo 18 žiakov, kde každý týždeň spoznávajú princípy a zaujímavosti zdravého životného štýlu. Žiaci sa dozvedia zase niečo nové a navyše, vyhrať môžu oblečenie a športové potreby na voľný čas a ak budú mať šťastie, aj účasť na mimoriadnom tréningu s olympijským víťazom Matejom Tóthom.
  
hzz_logo_final.jpg
Športové súťaže 
Florbal – chlapci 
Naši žiaci odohrali 1. kolo vo florbale, kde sa stretli so školami ZŠ Dobšinského, SŠ Ondrejova a ZŠ Energetikov. Hralo sa systémom každý s každým. Prvé zápasy sme odohrali so ZŠ Dobšinského a SŠ Ondrejova a oba sme jednoznačne vyhrali. Rozhodujúcim bol zápas zo ZŠ Energetikov, kde sme po vyrovnanom boji prehrali o 1 gól a prišli sme o postup. 
Naša zostava : Manuel Pavlusík, Martin Toma, Sebastián Čiko, Michal Csonka, Adam Moravec, Ladislav Molnár, Radoslav Škandík, Adam Kulich, Peter Mokrý, Andrej Krško. 
20171012_151011(1).jpg
 
Mesiac športu 
Pohybové hry – krúžok 
Na krúžku sme súťažili v 2 disciplínach – hod plnou loptou do diaľky a trojskok. Víťazmi v jednotlivých ročníkoch sa stali : 
3. ročník – Adam Gyarmathy a Terezka Kulichová 
4. ročník – Lucas Humaj a Matej Ďurta 
5. ročník – Nina Lukačovičová a Samuel Gebrlín 
dsc03719.jpgdsc03739.jpgdsc03738.jpg
Aj žiaci 2. ročníka sa dočkali. V novej  zrekonštruovanej telocvični si zmerali svoje sily v prekážkovej dráhe na čas. Výsledky boli nasledovné. V kategórii chlapcov vyhrali títo žiaci: 1.miesto: Paťko Škandík , 2.miesto:Danko Urban,   3.miesto: Julko Pasovský.
V kategórii dievčat sa na 1.mieste umiestnila: Nelka Chrenková 2.miesto obsadila Romanka Vidová a 3.mieto patrilo Mirke Rickerovej.
Druhákom prajeme ešte veľa športových úspechov 
20171108_112529.jpg20171108_112425.jpg

 
Súťažíme v ŠKD 
V rámci Mesiaca športu sme súťažili aj v popoludňajších hodinách v ŠKD. Boli pripravené 3 prekážkové dráhy, víťaz z každého rozbehu postupoval do ďalšieho kola, až z finálového behu vyšli víťazi jednotlivých ročníkov. 
4. ročník – Lucas Humaj, Kristína Gajdošová 
3. ročník – Adam Gyarmathy, Terézia Kulichová 
2. ročník – Daniel Urban, Miriam Rickerová 
1. ročník – Matúš Gajdoš, Nela Ofertálerová 
dsc03794.jpgdsc03802.jpgdsc03804.jpg
 
Prekážková dráha – 3. ročník  
III. B 
1.      Adam Gyarmathy                   Terézia Kulichová 
2.      Tomáš Hostačný                     Ema Mokrá 
3.      Henrich Illéš                           Diana Prčinová 
III. A 
1.      Dominik Kleman                    Zoja Hrabajová 
2.      Tobias Repka                          Ema Petrášová 
3.      Adam Jendrál                         Lucia Ranušová 
 


Atletický dvojboj 
VII. A,B 
1.      Tamara Halenárová 
2.      Ema Lacová 
3.      Ema Vidová 
  
VIII., IX.A 
1.      Sebastián Čiko 
2.      Pavel Bátora 
3.      Peter Mokrý 
  
V.,VI. A 
    1. David Görog 
    2. Lukáš Michaleje 
    3. Alex Porubský 

 
Prekážková dráha 1. ročník 

1.miesto Ema Ranušová   1.B     Matúš Gajdoš 1.A
2.miesto Nela Ofertálerová 1.A   Lukáš Oršula 1.B
3. miest Natália Melcerová  1.B  Tomáš Gyarmathy 1.A
 
23758500_1705285296170241_910284060_n.jpg
 
Malý futbal – Školský pohár SZF 
Mladší žiaci odohrali 1. kolo v malom futbale. Stretli sa so ZŠ Mariánskou, kde vyhrali 4 : 2. O postup bojovali so ZŠ Energetikov, kde po vyrovnanom výkone oboch družstiev prehrali najtesnejším  rozdielom 2 : 3. 
Naša zostava : Ľubomír Bátora, Dávid Görög, Martin Hudec, Adam Kulich, Lukáš Pekár, František Sojka, Filip Vida. 
 
Plán práce školy na október 2017 
   
-Škola v prírode- Nitrianske Rudno
-Funny English – 1. zábavné popoludnie
-Dejepisná exkurzia do Prepoštskej jaskyne
-Exkurzia do prírodovedného múzea - Bratislava
-Divadelné predstavenie – „Totálny nezmysel“
-Svetový deň výživy – rozhlasová relácia, projektové aktivity
-Medzinárodný deň školských knižníc
-Slávnostná akadémia k 45. výročiu školy
-Záložka do knihy spája školy česko-slovenský projekt
-„Viem ,čo zjem“ zahájenie projektu
-Prekážková dráha-1. stupeň
-Netradičný dvojboj-2. stupeň
-Príprava na olympiádu zo SJL
-Cvičné školské testovanie T5
-Škola podporujúca zdravie – aktivity ŠKD
-„Ovocníčkovia“- deň ovocia a zdravej výživy
-Šarkaniáda
-Halloween
-„Škola pre Afriku“ finančná pomoc zo zberu papiera pre UNICEF
-Jesenné tvorivé dielne
 
 
 
 
27. 9. sa naši deviataci zúčastnili na besede s pani Dagmar Lieblovou v kinosále OC Korzo. 
S veľkým záujmom počúvali rozprávanie rodáčky z Kutnej Hory, ktorá ako jediná z rodiny prežila holokaust. Prešla terezínskym getom a neskôr koncentračnými tábormi v Osvienčime-Birkenau, Hamburgu a Bergen-Belsene. Po oslobodení sa takmer tri roky liečila. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Terezínskej iniciatívy, ktorá sa snaží udržovať povedomie o holokauste a pomáhať tým, ktorí prežili. 


 Poďakovanie

 
Vážená pani riaditeľka,  Vážený pán riaditeľ, milí pedagógovia, 
radi by sme Vám touto cestou poďakovali za účasť žiakov vašej školy  na Junior festivale  Ekotopfilm Envirofilm 2017 . 
  
Veľmi nás teší, že ste sa zúčastnili na našom festivale. Veríme, že aj v tomto roku vás, aj vaše deti, program festivalu a jeho skladba  oslovil a priniesol opäť nové, zaujímavé poznatky či myšlienky. 
Dúfame, že nám zostanete naklonení aj v budúcich ročníkoch konania nášho festivalu. 
Naše filmy sú Vám v prípade záujmu (pre učebné účely) kedykoľvek k dispozícii. Stačí si o titul požiadať na adrese junior@ekotopfilm.sk. 
V  prípade záujmu o zaslanie fotografií priamo  z konania akcie taktiež prosim kontaktujte junior@ekotopfilm.sk. 
S úctou, 
Tím Ekotopfilm_Envirofilm v.z. 
Daniela Šuhajová 
Project manager