obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
                             Štatút Rady žiakov pri ZŠ Malonecpalská ul.206/37, 971 01 Prievidza 
  
  
  
Článok 1 
  
Rada žiakov je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza. 
  
Článok 2 
  
  1. Členmi  Rady žiakov sú žiaci ZŠ, volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy.
  2. Členovia Rady  žiakov sú volení podľa kľúča takto:
a)       1 žiak z každej triedy 4., 5., 6., 7., 8., 9.  ročníka  
 b)  v prípade neprítomnosti má zvoleného svojho zástupcu                                                             
3.   Na zasadnutiach RŽ sa zúčastňuje pedagóg ako zástupca pedagógov    
      školy . Tento je poverený riaditeľom školy zastupovať všetkých pedagógov na 
      zasadnutiach RŽ a pomáhať organizovať a riadiť zasadnutia RŽ. 
      Počas zasadnutí je nápomocný predsedovi RŽ. Pomáha mu organizovať a riadiť  
      zasadnutia RŽ a aktivity ňou  organizované.  Na zasadnutia  môžu byť prizvaní: 
                a) riaditeľ školy 
                b) člen  /zástupca/ ZRŠ 
                c) výchovný poradca 
            d) koordinátori jednotlivých činností 
            e) podľa potreby iní zástupcovia, ktorí pracujú s deťmi a zastupujú ich záujmy 
      4.   RŽ je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých     
           žiakov 
  1. RŽ môže pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek  žiaka školy
  
Článok 3 
  
RŽ na svojom ustanovujúcom zasadnutí 
a)       spomedzi členov tajnou voľbou zvolí predsedu a tajomníka RŽ 
b)       vyhotoví protokol o ustanovení RŽ , ktorý obsahuje: 
-          dátum ustanovenia 
-          menný zoznam členov 
-          program schôdze 
c)       oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu, odhlasuje ho 
d)       činnosť RŽ sa bude ďalej riadiť podľa tohto vzorového štatútu, ktorý môže byť  ňou upravený  
e)       na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov   
  
  
  
                                                                 Článok 4 
  
RŽ sa schádza pravidelne spravidla jedenkrát mesačne, zasadnutia zvoláva predseda RŽ  (okrem ustanovujúcej schôdze) na podnet zástupcu pedagógov. Podľa potreby sa môže zvolávať aj viackrát v mesiaci. 
  1. Z každého rokovania sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia. V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici.
  2. Na platné uznesenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny prítomných žiakov
  3. V prípade potreby sa predseda RŽ obracia na riaditeľa školy prostredníctvom zástupcu pedagógov
  
Článok 5 
  
Do pôsobnosti RŽ patrí: 
a)       právo podávať návrhy na kúpu, zaobstaranie učebných pomôcok 
b)       právo  podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy 
c)       právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie Školského poriadku pre žiakov školy 
d)       právo dohliadať na dodržiavanie práv detí, aby sa ich práva neporušovali zo strany detí aj dospelých 
e)       právo upozorniť na porušovanie práv detí , riešiť ich problémy  
f)        dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní aj mimo vyučovania prostredníctvom pedagógov 
g)       povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach 
h)       podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou 
i)         podávať návrhy na ekologizáciu školy a jej zdravé životné prostredie 
j)         organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, ako je napríklad: 
-          zber papiera a iných druhotných surovín 
-          karneval 
-          imatrikulácia 
-          kultúrne aktivity  
-          športové aktivity 
-          realizácia projektov 
-          podávanie návrhov na zlepšenie celkového imidžu školy 
  
  
  
  
V Prievidzi , dňa 5.9.2011 
  
x79.gif
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza 
  
  
          Plán zasadnutí a úlohy Školskej rady žiakov  na šk. rok 2017/2018 
  
V školskom roku 2017/2018  školská rada  žiakov bude zasadať jeden – krát do mesiaca,
      vždy počas veľkej prestávky.
ŠRŽ ZŠ Malonecpalská budú tvoriť žiaci  4. až 9. ročníka . /1 až 2  zástupcovia za triedu/. Na čele ŠRŽ  pôsobí zvolený predseda , ktorý prenáša úlohy z plánu práce školy , aktivity mesta, CVČ a iných organizácií  na  členov ŠRŹ.
  bude nápomocná  pri organizovaní :
-         účasti na dobrovoľníckych aktivitách školy – úprava areálu školy, životného prostredia školy , čistenie okolia čistota školy -  pravidelné služby, kontroly ap.
-         aktivít ŠKD / karneval, imatrikulácia, športové aktivity, MDD ap./,
-         pomoc pri organizovaní aktivít v spolupráci s MŠ Necpaly, Športová,
-         nápomocná bude  pri organizácii osláv 45. výročia založenia školy  – pomoc podľa potreby vedenia školy -  výzdoba, kult. program ap.,
-         vianočné trhy, vianočné aktivity – pomoc pri organizovaní,
-         účasť a pomoc pri organizovaní Ekoroku, Recyklohry,  elektroodpadu, zbery papiera,  spolupráca s CVČ – Ekorok, iné súťaže a podujatia kultúrneho a športového charakteru,
-         pomoc pri  organizovaní zbierok / ČK, Modrý gombík, Deň narcisov, ZOO /
-         pomoc pri organizovaní  aktivít v meste Prievidza, spolupráca s KaSS Prievidza
-         účasti na podujatiach v meste , napr.:  banícky jarmok , Helloveen, Ekorok,  výzdoba mesta počas Vianoc,  vianočné trhy...
-         účasť a organ. pomoc  na kultúrnych a športových  programoch, prezentácia  školy ...
-         organizácia rôznych aktuálnych relácií  v škole – zdravý životný štýl,  Deň učiteľov, Deň matiek ap.,
-         pomoc pri organizovaní projektu Škola priateľská k deťom, ŠPZ,  Viem, čo jem ...
-         príprava jedálnička, zhodnotenie stravovania v ŠJ, vyjadrenie sa k novým jedálnym lístkom  v ŠJ ap.
-         návrhy na zlepšenie a skrášlenie životného prostredia školy.
Rada žiakov bude obhajovať práva detí v našej ZŠ, ale zároveň bude dbať na plnenie si povinností, ktoré žiakom vyplývajú zo školského poriadku školy.
Rada žiakov bude :
·         dodržiavať Štatút RŽ,
·         dohliadať na to, aby sa neporušovali práva detí, umožní žiakom obhajovať ich práva a záujmy,
·         pribežne bude monitorovať správanie svojich spolužiakov, zabezpečí ich ochranu v prípade  napr. šikanovania a bude riešiť ich problém s vedením školy  v súlade s predpismi školy,
·         bude nápomocná pri dodržiavaní hygieny v škole, v ŠJ, bude dbať na slušné správanie žiakov v školskej  jedálni, v areáli školy ...
·         chrániť majetok školy,
·         upozorňovať na prejavy šikanovania spolužiakov,
·         upozorňovať na žiakov, ktorí porušujú školský poriadok, prizývať ich na     zasadnutia RŽ a komunikovať s nimi tak, aby dokázali zmeniť svoje správanie k lepšiemu.
·         Konkrétne aktivity budú  upresňované na zasadnutiach RŽ. Budú sa odvíjať z PP školy , plánu ŠKD, aktivít mesta a iných organizácií, ktoré nás požiadajú o pomoc pri organizácii podujatí.
 
Plán zasadnutí ŠRŽ na šk. rok 2017/2018 
  
1.         8. 9. 2017     / piatok/ 
2.         6.10. 2017     /piatok/ 
3.     -     10.11.2017   / piatok/ 
4.     -       1.12.2017   / piatok/ 
5.     -      12.1.2018    / piatok/ 
6.     -        8.2.2018    / streda/ 
7.     -        9.3.2018    / piatok/ 
8.     -        6.4.2018    / piatok/ 
9.     -        4.5.2018    / piatok/ 
10  -        6.6.2018    / piatok/ 
 
Program  jednotlivých zasadnutí RŽ bude vychádzať počas šk. roka z plánu práce školy, ŠKD, činnosti jednotlivých záujmových útvarov, aktivít mesta, CVČ, KaSS, spolupráce s inými organizáciami a z návrhov detí.
 
 
Dátum: 4.9.2017
 
Vypracovala: Štálniková Š.
 
Schválila:  RNDr. Ľubomíra Holíková
                  –––––––––––––––––––––––
                          riaditeľka školy
 
 
 
 
 
 
x79.gif
Rada žiakov – šk. rok 2017/2018 
  
Predseda Rady žiakov:   
EMA LACOVÁ 7.B tr. 
  
Podpredseda Rady žiakov :   
Tamara Halenárová  7.A tr. 
  
Zástupca Fóra detí a mládeže mesta Prievidza: 
EMA LACOVÁ 7.B tr. 
Tamara Halenárová  7.A tr. 
  
Členovia Rady žiakov v šk. roku 2017/2018 
  
5.A – Patrícia Pavlovičová 
6.A –Kristína Kališová,  Lukáš Pekár 
7.A – Tamara Halenárová, Naďa Babčanová 
7.B – Ema Lacová, Nikita Jegorovs 
8.A – Petra Jančovičová, Marek Kyta 
9.A – Katarína Mrozeková, Izabela Laurová 
/ spolu 11žiakov  - 6 tr. kolektívov/ 
  
Koordinátor RŽ:  Š. Štálniková /ŠKD/ 
                        
Členovia RŽ sa stretávajú pravidelne najmenej jeden krát v mesiaci.    
Sú nápomocní pri všetkých aktivitách, o ktoré ich vedenie školy a koordinátor RŽ požiada. Majú vypracovaný svoj plán stretnutí na príslušný školský rok a aktivity, ktorých sa zúčastňujú.                                             
  
  
dsc04133.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web